نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش مقایس ه سبک ‌ های هویت دانشجویان (مقطع کارشناسی) دانشگاههای دولتی شهر تهران براساس جنسیت، رشت ه تحصیلی و بومی و غیربومی بودن است. نـمون ه تحقیق شامل 803 دانشجو (360 پسر و 443 دختر با میانگین سنی 92/20) که بـا روش نمونه ‌ گیـری خوشه‌ای چند مرحلـه ‌ ای از جـامـع ه آمـاری (دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای دولتی شهر تهران) انتخاب گردیدند و پرسشنام ه سبک هویت وایت، وامپلر و وین (1998) را تکمیل کردند . میانگین دخترها در استفاده از سبک هویت اطلاعاتی در مقایسه با پسرها بالاتر و میانگین پسرها در استفاده از سبک هویت سردرگمی / اجتنابی در مقایسه با دخترها به‌طور معناداری بالاتر بود (01/0 P < ) . همچنین میانگین تعهد دخترها در این پژوهش در مقایسه با میانگین تعهد پسرها بالاتر بود . میانگین نمرات سبک هویت اطلاعاتی در دانشجویان علوم انسانی بالاتر از دانشجویان رشت ه فنی و مهندسی ب ه‌ دست آمد و بقی ه تفاوتها معنادار نبود. در سبک هویت هنجاری تنها تفاوت دانشجویان گروه آموزشی علوم انسانی با سه گروه دیگر معنادار بود (01/0 P < ) . میانگین نمرات سبک هویت هنجاری در دانشجویان علوم انسانی به‌طور معناداری بالاتر از سه گروه دیگر ب ه‌ دست آمد . میانگین دانشجویان شهرستانی در استفاده از سبک هویت اطلاعاتی (05/0 P < ) و هنجاری (01/0 P < ) در مقایسه با دانشجویان غیربومی به‌طور معناداری بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Identity Style Among Undergraduate in Tehran State Universities Based on Gender, Educational Course, Residend and Non Residend

چکیده [English]

The present study has purposes the comparison of Identity Style among undergraduate in Tehran state universities based on gender, educational course, residend and non residend. students undergraduate ( boys and girls with mean ) were selected Multistage method form statistical population (undergraduate in Tehran state universities) and compelated the identity style inventory in by White, J.M., Wampler, R.S. & Winn, K.I. The mean score of informational identity style in girls was higher than boys and the mean score of diffuse/ avoident identity style in boys was higher than girls also the mean score commitment in girls was higher than boys. The mean score of informative identity style in humanity sciences was higher than technology and engineering student and the rest differences werenot significant. The only difference in normative identity style was between humanity sciences students with the three other groups and the mean score the above first groups had been abtained higher than the rest groups. The mean score in normative and informational identity style were higher in non resident than resident students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity style
  • gender
  • educational course
  • residend and non residend