نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش ویژگی‌های شغل، رهبری تحولی و دشواری هدف در عملکرد کارکنان به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان هولدینگ صنایع و معادن شرکت احیاء فولاد سپاهان در تابستان 1388 (2500 نفر) تشکیل دادند که از این تعداد 329 نفر با استفاده از نمونه‌گیری دو مرحله‌ی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه 22 سؤالی رهبری تحولی (با چهار خرده مقیاس موسوم به اهداف گروهی، حمایت شخصی، الگوی نقش هوشمندانه و انتظارات عملکرد بالا)، پرسشنامه پنج سؤالی دشواری هدف، پرسشنامۀ 23 سؤالی ویژگی‌های شغل (با پنج خرده مقیاس تنوع مهارت، هویت تکلیف، اهمیت تکلیف، خودمختاری و بازخورد) و پرسشنامۀ 6 سؤالی ارزیابی عملکرد (با سه خرده مقیاس عملکرد عمومی، عملکرد فنی و عملکرد بین فردی) بودند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که به ترتیب برای عملکرد شغلی عمومی، دشواری هدف، تنوع مهارت و انتظارات عملکرد بالا، برای عملکرد شغلی فنی، اهداف گروهی، دشواری هدف و انتظارات عملکرد بالا، برای عملکرد شغلی بین فردی، دشواری هدف، تنوع مهارت والگوی نقش هوشمندانه و برای عملکرد شغلی کلی نیز تنوع مهارت، دشواری هدف و انتظارات عملکرد بالا دارای بالاترین توان پیش‌بین معنادار (01/0P < ) هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Job Characteristics, Transformational Leadership and Goal Diffi-culty on Employees, Performance in Ehya Fold Sepahan Company

چکیده [English]

This research was administered with the aim of investigating the role of job characteristics, transformational leadership and goal difficulty
on employees, performance… Research statisti-cal population were the personnel of minerals and industries Holding of Ehya Folad Sepahan company in autumn 1388 (2500 persons), which from them, 329 persons was selected using two stage sampling. Research instruments including transformational leadership with 22 items (with four subscales, namely group goals, personal support, intellectual role model and high perfor- mance expectancies), goal difficul-ty with 5 items, job characteristics with 23 items (with 5 subscales, skill variety, task identity, task signi- ficance, autonomy and feedback) and job perfo- formance with 6 items (with three subscales, general performance, technical performance, and interpersonal performance). Data were ana- lyzed with the use of Pearson's correlation cof- ficient and stepwise regression analysis. The results of stepwise regression analysis showed that for prediction of general job performance, goal difficulty, skill variety and high perfor- mance expectancies, for prediction of technical job performance, group goals, goal difficulty and high performance expectancies, for predic- tion of interpersonal job performance, goal difficulty, skill variety and intellectual role model and for prediction of total performance, skill variety, goal difficulty and high perfor- mance expectancies have highest predictive power for prediction respectively (P < 0/01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job characteristic
  • Transformational Leadership
  • Goal difficulty
  • Employees perfor- perform-ance