نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر روابط بین فردی، عزت نفس و ابراز وجود دختران نابینای مرکز فاطمه زهرا (س) اصفهان در سال 1386 بود. پژوهش از نوع تجربی بوده و در آن از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دختران نابینای این مرکز تشکیل می دادند که از بین آنها دختران بین سنین 20 تا 40 سال به دلیل توانایی درک بهتر جلسات برای تحقیق مد نظر قرار گرفتند و از میان آنها 26 نفر به طور تصادفی انتخاب و در 2 گروه 13 نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه 2 ساعته و 2 روز در هفته تحت آموزش مهارتهای زندگی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق زیر مقیاس روابط بین فردی از پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز (1384)، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (1965) و پرسشنامه ابراز وجود آلبرتی و آمونز بود. نتایج این پژوهش استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس و ابراز وجود دختران گروه آزمایش تاثیر مثبت معنادار داشته است (001/0>P)، ولی بر روابط بین فردی آنها تاثیر معناداری نداشته است (05/0>P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Life Skills Training on Interpersonal Relationship, Self Esteem and Assertiveness of Blind Girls in The Fatemeh Zahra Institute of Isfahan

چکیده [English]

This research has studied the effects of life skills training on personal relationship, self esteem and assertiveness of blind girls at isfahan Fatemeh Zahra blind rehabilitation center in 2007.This has been a sub experimental research and used pre-test, post-test plan with a control group. The used tools in this research about subscale of personal relationship come from exciting intelligence questionnaire of Bra- dberry and Griaves -self -esteem questionnaire of Rosenberg assertiveness questionnaire of Alberti and Emmons and researcher constru- cted demographic questionnaire. Whole blind girls of this rehabilitation center made researching statistical community. So, the girls of 20 to 40 years old received attention for researching, because, they could understand the sessions better. 26 girls selected randomly among them and arranged in 2 experimental and control groups Life skills taught to experi- mental group during 9 sessions, each 2 hours and 2 sessions in a week. multivariate analysis of variance result showed that that life skills training had meaningful and positive effect on self-esteem and assertiveness of blind girls of experimental group(P≤0/001), but had no meaningful effect on their personal relation- ships (P≥0 /05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • blindness
  • Life skills
  • Interpersonal Relationship
  • self-esteem
  • assertiveness