نویسندگان

چکیده

بازتوانی برخودپنداره منفی، اضطراب، افسردگی و عزت
نفس معتادان مرکز اجتماع درمان مدار شهرستان اهواز درسال 87- 1386 بود .طرح پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه بود. جامعه آماری کلیه معتادان خود معرف مرد (50 نفر) بودند که برای درمان در فاصله زمانی چهار ماهه در این مرکز پذیرش شدند. نمونه این پژوهش شامل کلیه معتادان مرکز یادشده بود که به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. پس از انتخاب گروه نمونه، قبل از ارائه خدمات روان شناختی، پیش آزمون اجرا شد و پس از طی دوره چهارماهه درمرکزبازتوانی و ارائه خدمات روان شناختی، از آنها پس آزمون به عمل آمد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، عبارت بودند از: پرسشنامۀ خود پنداره راجرز (ثامتی،1375)، اضطراب کتل (فرجی،1380)، افسردگی بک (پاشا شریفی و نیکخو،1373) و عزت نفس کوپر اسمیت ( فرجی، 1380). داده‌های پژوهش به کمک آمار توصیفی وآزمون tوابسته تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادکه شرکت در مراکزاجتماع درمان مدار و گرفتن خدمات روان-شناختی در این مراکز باعث کاهش میزان خود پنداره منفی، افسردگی ، اضطراب(P < 0/01) و افزایش میزان عزت نفس (P < 0/01) آزمودنی‌ها شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Influence of Rehabilitation Course of Psychological Services in Addicts Negative Self Concept, Anxiety, Depression and Self-Esteem in The Rapeutic Communing Center of Ahwaz

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the influence of rehabilitation course of Psycho-logical services in negative self concept , anxie-ty, epression and self esteem addicted men in therapeutic community center of Ahwaz in 2007-2008. esearch plan is of quasiexperimen-tal "pretest- posttest" with one group. The sam-ple of the research were 50 men from the well being – volantry in therapeutic community cen-ter in Ahvwaz.the tools of the research are Rogers's self concept test, Cattel's anxiety test, Beck's depression test and Copper Smith's self esteem test .the results show that the presenta-tion of the psychological services in therapeutic community center of Ahwaz reduced the mean of negative self oncept, depression, an-xiety and increased the mean of selt esteem in the addicted men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • therapeutic community
  • Psychological
  • services depression
  • anxiety negative self esteem