نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه روان رنجوری و ویژگیهای جمعیت شناختی شوهران همسر آزار و غیر همسر آزار از دید همسران آنان در-شهر اصفهان بوده است. جامعه آماری تحقیق را زنان شوهران همسر-آزار و غیر همسر آزار شهر اصفهان تشکیل دادند. بدین منظور50 نفر از-زنانی که دارای مشکل خانوادگی ( همسر آزاری) بودند و ازاوایل -اردیبهشت ماه تا اواخر تیرماه 1386 ، برای شکایت همسرآزاری به مراجع انتظامی و قضائی موجود در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، سپس نمونه گیری 50 نفر از زنانی که از اوایل اردیبهشت ماه تا اواخر تیرماه1386 ، برای شکایت همسر آزاری به مراجع انتظامی و قضائی موجود در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه گیری 50 نفر از زنانی که مشکل خانوادگی خانوادگی ( همسر آزاری) نداشتند، در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول پنج منطقه از مناطق یازده گانه شهر اصفهان به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و در مرحله دوم، از هر منطقه، 10 نفر از خانم های خانه دار به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه R با ضریب پایایی86/0 و یک پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی بود . این تحقیق توصیفی از نوع علمی- مقایسه ای بوده است. نتایج تحلیل کواریانس پس از کنترل متغیرهای سن ، سن ازدواج و تعداد خواهران و برادران آزمودنی ها ، نشان داد که به طور معنا داری (05/0>P) روان رنجوری شوهران همسرآزار بیشتر از شوهران غیر همسر آزار (از دید همسران آنان) بوده است. همچنین در مقایسه جمعیت شناختی دو گروه مشخص شد که؛ بیکاری بیشتر شوهران همسر آزار از غیر همسر آزار (05/0>P)، پایین بودن مدرک تحصیلی شوهران همسر آزار از غیر همسر آزار (01/0>P) ، سن پایین ازدواج شوهران همسر آزار از غیر همسر آزار (05/0>P) ،کمتر

بودن ازدواج فامیلی شوهران همسر آزار از غیر همسرآزار (05/0>P) ، تعداد زیاد خواهران و برادران شوهران همسر آزار از غیر همسرآزار (01/0>P) جزء نتایج دیگر این تحقیق بوده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Neuroticism of Abusive and Non-abusive Husbands and Their Characteristics as Perceived by Their Wives in Isfahan, 2007

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the neuroticism of abusive and non-abusive and hus bands their demographic characteristics in Isfa- han as perceived by their wives. The wives of both abusive and non-abusive husbands in Isfa- han constitute the population of the study. The population of the wives of abusive-husbands (50) and the population of the wives of non-abusive husbands(50) were selected via, respec- tively, random sampling and cluster random sampling techniques. In the present study a short-form Questionaire of five impor- tant per- sonality traits (R) with the correlation Validity, coefficient of 0/86 and a demographic question- aire was used to collect data from the populatio- ns. Results indicate that, according to an analy- sis of covariance, there is a significant differe- nce as far as Neuroticism (p < 0.05) are concer- ned. Abusive husbands tend to be higher Neuro- ticism as compared to non-abusive husbands.the comparison of the demographic characteristics between abusive and non-abusive husbands showed that ,except for age(p>0.05), there is significant difference as regard to profession, educational status, marriage age, marriage type (interrelative marriage vs. out-of-relative marriage) and the number of siblings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality
  • spouse Abuser
  • Neuroticism
  • Abusive Husbands
  • Non-Abusive