نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه درک اجتماعی و ابعاد آن در دانش‌آموزان با و بدون اختلال شنوایی شهر شیراز بود. در این پژوه پژوهش تعداد160 نفر (80 نفر با اختلالات شنوایی) و (80 نفربدون اختلال شنوایی) مورد بررسی قرار گرفتند. آزمودنی های موردبررسی شامل دو گروه از دانش آموزان با اختلال شنوایی(40 پسر و40 دختر) و دو گروه از دانش آموزان بدون اختلال شنوایی (40 پسر و40 دختر) بودند که از بین دانش آموزان دو مرکز ناشنوایی، دانش آموزان با اختلال شنوایی به صورت تصادفی ساده و در انتخاب دانش آموزان بدون اختلال شنوایی از روش نمونه برداری چند مرحله ای استفاده شد. ابزار مورد استفاده مقیاس درک اجتماعی بوزاکی(1998) بود. مقیاس درک اجتماعی شامل ابعاد مفهوم نقش پذیری، ادراک شخصی، احساس همدلی و توضیحات متناوب بود. روایی مقیاس از طریق همسانی درونی و پایایی آنها از طریق آلفای کرنباخ( 81/0) احراز گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری تحلیل واریانس یک طرفه و دوطرفه و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد بین دانش آموزان دختر و پسر در نمره کل مقیاس درک اجتماعی و ابعاد آن تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه با اختلال شنوایی و بدون اختلال شنوایی در نمره کل مقیاس درک اجتماعی و ابعاد آن وجود دارد (001/0P < ). نتایج نشان داد در میان دانش‌آموزان با اختلال شنوایی و بدون اختلال شنوایی با توجه به طبقه اقتصادی – اجتماعی (تحصیلات و شغل پدر) در مقیاس درک اجتماعی و ابعاد-آن تفاوت معنا‌داری وجود دارد (001/0P < ). همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که در مقیاس درک اجتماعی به ترتیب، متغیرهای تحصیلات پدر(لیسانس و بالاتر)، شغل پدر (فنی تخصصی و خدماتی) در مقایسه با سایر متغیرها از قدرت پیش بینی معنا‌دار و بالاتری برخوردار هستند (001/0P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Social Understanding in Student’s With & Without Hearing Impairment

چکیده [English]

The goal of the present research was the comparative study of social understanding in Student’s with & without Hearing Impairment in Shiraz. The subject of the examination in-cluded two groups of Student’s with Hearing Impairment (40 girls and 40 boys) and two groups of Student’s without Hearing Impair-ment(40 girls and 40 boys). The instrument that was used in this study was Bosackiʼs(1998) Social Understanding scale. Social Understand-ing scale include 4 dimensions(conceptual role taking, empathetic sensitiveity, person percep-tion). Validity of scales was confirmed via in-ternal consistency and their reliability was proved via cronbach ’s alpha. The data analyzed with using correlation,ANOVA and multiple regression analysis.The results revealed that group differences were significant , the mean score for without hearing impairment are reported to be significantly more than with hearing impairment in social understanding. However, sex differences were no significant. Also results revealed that father’s education and job have significant relation with social understanding. The results multiple regression revealed that father’s education and job predict social understanding positively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social understanding
  • Student’s Deaf
  • Hearing Impairment