نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده با اعتماد ( اعتماد سازمانی و اعتماد به سرپرست) کارکنان مجتمع فولاد مبارکه انجام شد. این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه ی پژوهش را 290 نفر از کارکنان مجمتع فولاد مبارکه اصفهان در سال 1387تشکیل می دادند، که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از چهار پرسشنامۀ عدالت رویه ای (نیهوف و مورمان ، 1993) (86/0=α)، عدالت توزیعی (کالکیت ، 2001)(91/0=α) ، اعتماد سازمانی مورمان، (بلاکلی و نیهوف، 1998)(66/0=α) واعتماد به سرپرست (هارتوگ وکوپمن، 2003)(87/0=α) استفاده شد، که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها روش رابطه ای (همبستگی و رگرسیون) به کار رفت. نتایج پژوهش نشان دهندۀ روابط مثبت و معنادار میان ابعاد عدالت و ابعاد اعتماد بود. (0/0>(p همچنین ابعاد عدالت قادر به پیش بینی ابعاد اعتماد بودند (0/0≥(p. پیشنهادهای کاربردی برای راهنمایی مدیران و مسؤولان سازمانی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Investigate The Rilationship of Personnels Percived Organization Justice and Trust(Organizational Trust and Trust in Supervisors)

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the relationship of personnel's perceived organiza-tional justice and trust(Organizational trust and trust in supervisor). The sample consisted of 290 employees of Foolad Mobarakeh in 2008(1387 S.C.). Hartog & Koopman`s Trust in supervisor questionnaire(α=0/87), Moorman, Blakely & Niehoff`s organizational trust ques-tionnaire (α=0/66), Colquitt`s distributive justice questionnaire (α=0/91), and Niehoff & Moorman`s procedural justice question-naire(α=0/86), were used. The validity and rea-bility of the questionnaires were confirmed. In order to analyse the data relational method (correlation and regression) was used. Findings showed positive and significant relationships between components of organizational justice and trust. Also, organizational justice compo-nents could predict trust components (p≤o.o1). Finally, with respect to the research results, suggestions were proposed for other researchers and organizational managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construct
  • validate tolerance of ambiguity