نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیرآموزش شیوه-های تربیتی سیره عملی پیامبر اکرم (ص) بر تفکر دینداری، اعتقادات و باورهای مذهبی وسلامت روان دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهراهواز درسال 87-1386 بود. آزمودنی‌ها80 نفر دانش آموز دختر بودند که به صورت نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله-ای انتخاب و به صورت تصادفی به دوگروه40 نفری-آزمایش وکنترل تقسیم شدند. این پژوهش از نوع تجربی بودکه درآن ازطرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه-کنترل استفاده شده است. ابزارهای اندازه گیری پژوهش عبارت بودنداز:آزمون تفکردینداری آرین(1377)، پرسشنامۀ اعتقادات و باورهای مذهبی آلپورت(1967) وآزمون 25Scl- جهت سنجش سلامت روان. ابتدا پیش آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایشی به مدت 17 جلسه‌ی50 دقیقه‌ای تحت آموزش شیوه‌های تربیتی عملی پیامبر اسلام(ص) قرار گرفتند. پس از اعمال متغیرمستقل، مجدداً از هر دوگروه پس آزمون بعمل آمد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) نشان دادکه آموزش شیوه‌های تربیتی عملی پیامبر اکرم(ص) موجب افزایش تفکر دینداری، همچنین بهبود سلامت روانی عمومی گردیده (0001/0P < ) ولی بین گروه کنترل و آزمایش از لحاظ اعتقادات و باورهای مذهبی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Training Prophet Mohammd Practical Educational Methods on The Religious Thinking The Religious Beliefs and Attitudes and The Mental Health of High School Girl Students in Ahvaz City.

چکیده [English]

The purpose of this research was to examin the effectiveness of training the practical educational methods of the prophet Mohammad on the religious thinking and attitudes, the religious beliefs and the mental health of high school girl students in Ahvaz. The sample consists of 80 girl students which were choosen selected by the use of cluster random sampling and they were divided in to two groups of 40 students , control and experimental groups.This research is an experimental type in which pretest and posttest are administered on the control group.The instruments used in this research were Aryan Thinking Religious test, Allport test and scl-25 test for considering the mantal health. At first , the pretest was administered to two groups. Then the experimental group participated in 17 sessions , each session was about 50 minutes. In these sessions the practical educational methods of the holy prophet was taught.After that,two groups were tested (post test) again .the results of multivariable variance on the Level (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Practical educational methods of the prophet mohammed
  • s
  • religious thinking
  • religious beliefes and attitude
  • mental health