نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی هوش سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی به مرحله ی اجرا در آمده است. این تحقیق از تحقیقات نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری تحقیق شامل کارکنان شرکت احیاء گستران اسپادان بودند که تعداد آنها در حدود800 نفر بود. از این تعداد به عنوان نمونه 272 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های هوش سازمانی (آلبرخت،2003)، و رفتارهای شهروندی سازمانی(لی وآلن، 2002) بودند که هر دو دارای روایی و پایایی مناسب می باشند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون دو متغیره وگام به گام نشان دادندکه بین هوش سازمانی (به طور کلی) با رفتارهای شهروندی رابطه ی معناداری وجود دارد (05/0P < ). از بین مؤلفه های هوش سازمانی، مؤلفه های سرنوشت مشترک و روحیه با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنادار (01/0P < ) و مؤلفه میل به تغییر با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه ای منفی و معنادار(01/0P < ) نشان دادند. مؤلفه های دانش کاربردی، فشار عملکرد، اتحاد و توافق و چشم انداز استراتژیک نیز رابطه ی معنا دار نشان ندادند (05/0P>).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Investigate The Relationship Between Organizational Intellgence With Organizational Citizenship (OCB) of Ehya Gostarn Espadan Employees

چکیده [English]

This study was conducted to examine the relationship between organizational intelligence with, organizational citizenship (OCB). For this purpose, 272 employees were randomly select- ed .The instruments of study were organiza- tional intelligence (Albrecht, 2003) organiza- tional citizenship (Lee and Allen, 2002). Results indicated that there were significant relationships between organizational intellige- nce with citizenship (OCB) behaviors (P < 0.01). Among organizational intelligences sub scales, there was positive significant rela- tionship between strategic vision and heart with organi- zational citizenship behaviors (P < 0.01) and negative relationship between appetite for change with organizational citizen-ship behave- iors (P < 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational intelligence Organizational citizenship behaviors (OCB)