نویسندگان

چکیده

این پژوهش به بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه GPIUS می پردازد. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که بر روی 400 نفر ازکاربران دانشجوی شهر اصفهان که به روش نمونه گیری سهمیه ای از سایتهای اینترنتی دانشگاه های شهراصفهان انتخاب شده اندانجام شده است. پرسشنامه GPIUS، پرسشنامه -اعتیاد اینترنتی یانگ و آزمون YDQ، به همراه پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی بر روی هر فرد اجرا شد. همچنین، تمامی گروه نمونه توسط متخصص (روان پزشک) و براساس ملاک تشخیصی اعتیاد اینترنتی مبتنی بر DSM-IV-TR مورد مصاحبه قرار گرفتند. پس از جمع آوری و نمره گذاری پرسشنامه ها، ویژگیهای روان سنجی آزمون ازروش های تحلیل عاملی، روایی همزمان، همسانی درونی، تنصیف، بازآزمایی،آلفای کرونباخ واستفاده از منحنی راک (ROC ) توسط نرم افزار SPSS محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. تحلیل عاملی به روش تأییدی از طریق تحلیل مؤلفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس، برای پرسشنامه GPIUS ، 7 عامل را استخراج نمود. علاوه بر این برای این پرسشنامه دو نوع روایی دیگر (همزمان61/0، 55/0 r =و افتراقی 55/0r =) و دو نوع پایایی همسانی درونی (90/0= ) و تنصیف (81/0r =) به دست آمد. بهترین نقطه برش بالینی پرسشنامۀ GPIUS، 63 است. نتایج حاکی است که پرسشنامۀ تشخیص اعتیاد اینترنتی GPIUS در جامعه ی ایرانی
خصوصیات روان سنجی مطلوبی دارد و از آن می توان در تحقیقات
،جهت شناسایی کاربران اینترنتی معتاد استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Psychometric Properties of Generalized Pathological Unternet Use Scale(GPIUS) in Internet Users Students of Isfahan Universities

چکیده [English]

This study investigated reliability and validi-ty (psychomet- ric properties) of GPIUS. This is a descriptivea- nalytical research. For this pur-pose 400 Isfahan university students were sub-jected. Sampling method was quota sampling .samples completed demographic ques-tionnaire, IAT, YDQ and GPIUS. finally clinical interview (based on DSM-IV-TR) was per-formed for all of the samples. For data analysis we have used factor analysis, internal consis-tency, split half, and Kronbach’ ROC Curve by SPSS Software. Factor analysis by principal component and Varimax rotation revealed seven factors for GPIUS .It has acceptable internal consistency (Cronbach =0/90), split half (r=0/81) relia- bility, discriminative validity (r=0/55) and concurrent validity (0/55 ,0/61).best cut of point for this questionnaire is 63 There-fore GPIUS has acceptable psychometric properties and this is a valid and reliable in-strument that may be used in research on inter-net addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GPIUS (Generalized Pathological Internet Use)
  • Psychometric properties
  • validity
  • Reliability
  • Internet User