نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر با اهداف - مقایسه هوش هیجانی و شناختی مدیران مقاطع ابتدایی دوره های سه گانه آموزش و پرورش و رابطه آن با عملکرد شغلی آنها در منطقه لنجان اصفهان در سال 1388 انجام شده است. در این مطالعه از روش توصیفی از نوع همبستگی و نیز علی-مقایسه ای به صورت مقطعی استفاده شده است. جامعه آماری مورد پژوهش 306 نفر بود که از میان آنها 146 نفر از مدیران مدارس سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان منطقه لنجان به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون هوش هیجانی شیرینگ، پرسشنامه ریون(عباسی، 1384) و پرسشنامه عملکرد شغلی سرپرست (موتوویدلوون اسکاتر1994، به نقل از خاکسار،1384) جمع آوری شدند و با استفاده از شاخص های آماری نظیر میانگین، انحراف معیار، تحلیل واریانس و آزمون توکی و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که؛ بین هوش هیجانی، هوش شناختی و عملکرد شغلی مدیران سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تفاوت معنا دار وجوددارد (05/0P < ). بین هوش هیجانی درکل و مؤلفه های آن، (خودآگاهی، خودانگیزی، مهارت اجتماعی) با عملکرد شغلی رابطه معنی دار وجود دارد( 05/0(P < . اما بین هوش شناختی و عملکرد شغلی مدیران مقطع ابتدایی رابطه معنا داری در سطح( 05/0P < ) وجود نداشت. بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی مدیران مقطع راهنمایی نیز رابطه معنا داری در سطح ( 05/0(P < مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Cognitive and Emotional Iintelligence of Managers of Triple Periods of Education and its Relation with Their Occupational Performance

چکیده [English]

The purpose of this article is to compare the emotional and cognitive intelligence of manag-ers of triple periods of education and its rela-tion with their occupational performance rela-tion emotional intelligence and occupa- tional performance of managers of elementary in lenjan area.The method is descriptive (type of correlation). The population statistics (of study) includes306 and The sample (of study) in cludes 146 managers of elementary, guidance and high school periods in lenjan area that they undertake management of schools now. Of course they were selected by simple random sampling method. Data of research collected by using Shirring’s emotional intelligence questionaire, Reyon’s questionaire and Moto vidloon scatter’s occupational performance and analyzed by “spss “softwave and coeffient correlation, mean, standard deviation and percent in meaningful level P < 0/05 .The Findings indicate that there is meaningful difference between cognitive and emotional intelligence and occupational performance of managers of three periods of elementary, guidance and high school (P < 0/05). Between components of emotional intelligence (self-sentience, social skill and self- motive) and general emotional intelligence with occupational performance is meaningful relation P < 0.05, between cognitive intel-ligence and occupational performance of managers of elementary period is meaningful relation in level P < 0.05, between emotional intelligence and occupational Performance of managers of guidance period is no meaningful relation in level P < 0.05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Cognitive intelligence
  • emotional intelligence and occupational performance of managers