نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به مقایسه اضطراب صفتی، مؤلفه‌های اضطراب حالتی و اعتماد به نفس در ورزشکاران ورزش‌های گروهی (والیبال، بسکتبال و هندبال) و ورزش‌های انفرادی (کشتی، دو و میدانی و بدمینتون) می‌پردازد. جامعه ی آماری پژوهش شامل ورزشکاران مرد کشور در رشته‌های مذکور می‌باشد. برای هر رشته90 نفر و درکل 540 نفر از دوازده استان کشور به صورت تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها ازآزمون اضطراب رقابت ورزشی (SCAT) (825/0 = α ) و سیاهه اضطراب حالتی رقابتی ایلی نویز (CSAI-2) (839/0 = α) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج نشان داد؛ ورزشکاران ورزشهای انفرادی درمقایسه با ورزشکاران ورزشهای گروهی دارای اضطراب صفتی بیشتر (05/0P < ) و اعتماد به نفس کمتری (05/0P < ) هستند. اما بین مؤلفه‌های شناختی اضطراب حالتی دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. بین مؤلفه شناختی و بدنی اضطراب حالتی و نیز مؤلفه شناختی اضطراب حالتی با اضطراب‌ صفتی همبستگی معنی‌دار مثبت (05/0= P) وجود دارد. ولی ارتباط مؤلفه شناختی اضطراب حالتی با اعتماد به نفس همبستگی معنی‌دار منفی ضعیفی در سطح (05/0= P) وجود دارد. همچنین بین مؤلفه بدنی اضطراب حالتی با اعتماد به نفس همبستگی معنی‌دار منفی و بین مولفه بدنی اضطراب حالتی با اضطراب صفتی رابطه مثبت (05/0= P) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Trait Anxiety, State Anxiety, and Confidence in three Sport Teams and Three Idvidual Sports

چکیده [English]

The present study is devoted to the Compari-son of the Trait anxiety, State anxiety and Self-confidence in three sport Teams (Volleyball, Basketball and Handball) and three Individual sports (Track and field, Wrestling and Badmin-ton). Subjects were consisted of 90 male ath-letes for each major and Totally 540 people were selectes randomly from 12 Provinces. Sport competition anxiety test (SCAT) = α) 0/825) and Competitive state anxiety inventory (CSAI-2) = α) 0/839).were used for collection Data analyzed by t test and Pearson's correla-tion coefficient. Results showed that what ath-letes of individual sports in the comparison with athletes of group sports had greater Trait anxie-ty but less self – confidence. Correlation be-tween components somatic and cognitive of state anxiety similariy, between somatic com-ponent of state anxiety and trait anxiety, and somatic component and traite anxiety at (P=0/05) was average and positive, but between cognitive component of state anxiety and self-confidence at (P=0/05) was poor and negative. Likewise, correlation between somatic compo-nent of state anxiety and self-confidence at (P=0/05 ) was poor and negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Procedural Justice
  • Distributive Justice
  • trust in supervisor
  • Organizational Trust