نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطۀ هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان دختر رشتۀ مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان بود. پژوهش از نوع همبستگی و جامعۀ آماری کلیه دانشجویان دختر رشتۀ مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 88 ـ1387 بودند. برای انجام پژوهش 120، نفر از دانشجویان دختر رشته مشاوره به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یا شرینگ و پرسشنامه سلامت روان (GHQ) بود. داده‌ها با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی وسلامت روان دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد (0001/0P < ). همچنین نتایج حاصل از رگرسیون به روش مرحله‌ای نشان داد که همه مؤلفه‌های هوش هیجانی بجز خودآگاهی و خودانگیزی، پیش‌بینی‌کننده سلامت روان می‌باشند. پس می‌توان نتیجه گرفت، افرادی که قابلیت اجتناب از هیجان‌های منفی نظیر اضطراب، ناامیدی و تحریک‌پذیری را داشته و به خوبی می‌توانند هیجان‌ها و عواطف دیگران را تشخیص داده و به‌دنبال ایجاد و حفظ روابط اثربخش با دیگران باشند، در فراز و نشیب زندگی کمتر با مشکل مواجه شده و از سلامت روان بالایی برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Emotional Intelligence and Mental Health of the Behbahan Islamic Azad University Counseling girl Students

چکیده [English]

The main concern of the present study was to probe the relationship between emotional intelligence and Mental health of the of the Behbahan Islamic Azad University (BIAU) counseling girl students. The research design was correlation and the population being all the counseling girl students of BIAU in 1387-1388.
To conduct this study, 120 counseling girl students of BIAU comprised of different branches were randomly selscted. The statistical procedures conducted in this study were mainly based on Emotional Intelligence Questionnaire (EIQ), General health Questionnaire (GHQ). Once the results were obtained based on descriptive and inferential statistics, they were analysed using pearson`s correlation coefficient, Multivariated Regression Analysis.
The results, in general, supported the idea that there is a clear link and meaningful relationship between emotional intelligence and counseling girl students mental health (P < 0.0001). The data obtained in stage regression analysis also showed that the factor mental health were explicated by all sub factor emotional intelligence, excepted Self-motivation and Self awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • mental health
  • Students
  • girl