نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان شادی سالمندان به‌صورت تجربی در سال 1388 در شهر اصفهان انجام شد. جامعۀ آماری در پژوهش حاضر سالمندان زن ساکن در آسایشگاه صادقیه شهر اصفهان بودند. تعداد جامعۀ آماری 135 نفر بود که از بین آنها ما 30 نفر را به‌صورت تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه 15 نفرۀ آزمایش و کنترل گماردیم. شرایط گروه نمونه بدین صورت بود که اعضا از سلامت جسمانی و روانی کافی برخوردار باشند و اینکه تمایل به شرکت در تحقیق داشته باشند. سپس مداخلات آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر روی گروه آزمایش اجرا شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. که این پرسشنامه توسط آرگایل در سال 1989 تهیه شده است و اعتبار این ابزار والیانت پس از سه هفته با ارزش بازآزمایی 83/0 محاسبه کرده است. اطلاعات به‌دست آمده توسط نرم‌افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در سطح توصیفی: توزیع فراوانی ـ میانگین، انحراف معیار محاسبه شد و در سطح آمار استنباطی از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد با در نظر گرفتن نمرات پیش‌آزمون به‌عنوان متغیر کمکی، مداخلات آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر منجر به افزایش شادکامی سالمندان شد (001/0P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Group Education Based on Snyder’s Hop Theory on The Rate of Happiness in Eldery’s Life

چکیده [English]

The purpose of the current research is to determine the impact of group Education based on snyder’s hope theory on the rate of happiness in eldery’s life in Isfahan. The sample included eldery women who were residents in sadeghiye retirement home in Isfahan. To do this, 30 women were selected randomly to experimental and control groups, then intervention of group Education based on snyder’s hope theory was applied for the experimental group. Axford happiness questionnaire was the instrument used in this research. The result showed that considering pre-test as a variable, interventions of group Education based on snyder’s hope theory was led to happy to increase the elderly’s life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • happiness
  • snyder’s hope theory
  • elderlise