نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی به شیوه گروهی بر کارایی خانواده زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره بهزیستی شهرستان اهواز در بهار سال 1387 می‌پردازد. جامعۀ این پژوهش را کلیه زوجین مراجعه‌کننده به مرکز بهزیستی شهرستان اهواز تشکیل می‌دهند. نمونه این پژوهش نیز به علت محدود بودن تعداد جامعه، همه زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره بهزیستی، شامل 30 زوج می‌باشد. در این پژوهش از ابزار سنجش خانواده به‌عنوان ابزار اندازه‌گیری استفاده شده است. طرح پژوهش، طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد، پس از انتخاب تصادفی گروههای آزمایش و کنترل، ابتدا بر روی هر دو گروه پیش‌آزمون اجرا شد، سپس مداخله آزمایشی، (آموزش مهارتهای ارتباطی)، فقط بر روی گرو 5 آزمایش و در 7 جلسه ارائه گردید و پس از اتمام برنامه، پس‌آزمون روی هر دو گروه اجرا شد. سپس داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری مانوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معناداری در این تحقیق 05/0 می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که: آموزش مهارتهای ارتباطی موجب افزایش کارایی خانواده در مقوله‌های حل مشکل، ارتباط، نقش‌ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده در گروه آزمایش شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the Effect of Communication Skills Training Sessions on Family Function Among Self – Referred Couples of Ahvaz Well-Being Office in Spring -2008

چکیده [English]

The aim of this thesis was investigating the effect of Communication skills on the efficacy of family functioning in light of group interaction. The data elicited from 30 married couples who were attended to Ahwaz well being office, in spring, 2008. Family assessment device was brought into use as an instrumention of this study.
In order to apply this test couples were randomly assigned into control and experimental groups. Having put the couples into related groups, the researcher administered a pre-test on control and experimental groups, at the end, and in order the experimental group was assigned to 7 session teaching programme. to gain a insight into family functioning a post test was called into question for both group. After collecting the data, the results of the tests were analyzed through running multi variation variant analyzer. The results of test were shown that:
Training communication skills caused improved Family Functioning on problem solving, relationships, roles, emotional responsiveness, emotional involvement, controlling behavior and family functioning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication skills
  • Family functioning