نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ بین فرهنگ نوآوری در حوزه اجرایی با جو سازمانی در بین کارکنان شرکت سیمان سپاهان اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که به روش میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان شرکت سیمان سپاهان در تابستان و پاییز 1388 تشکیل دادند که از بین آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی نظامدار و براساس فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه، تعداد 270 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه زمینه اجرایی فرهنگ نوآوری با 17 سؤال و پرسشنامه جو سازمانی با 102 سؤال (در 7 حیطه) همراه با پرسشنامه ویژگیهای جمعیت‌شناختی بود. برای تحلیل داده‏ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. براساس نتایج تحقیق، بین کلیه ابعاد جو سازمانی با زمینه اجرایی فرهنگ نوآوری همبستگی مثبت و معنادار به‌دست آمد (01/0>P). نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین ابعاد جو سازمانی، اهداف، سلامتی و تعادل و نیروی کار در سه گام پیش‌بینی‌کننده زمینه اجرایی فرهنگ نوآوری هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The purpose of this research was to investigating the relationship between implementation context field of innovation culture and organizational climate among employees of Sepahan Isfahan

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigating the relationship between implementation context field of innovation culture and organizational climate among employees of Sepahan Cement Company. The research methodology was correlational. Research statistical population were the employee’s of Sepahan Cement company in summer and autumn 1388, from them 270 persons on the basic of cochrane formula for determing sample size, were selected with using systematic random sampling. Data were analyzed with the use of Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis. Results revealed that there are positive significant relations between organizational climate components with implementation context field of innovation culture. The results of stepwise regression analysis showed that in three step, goals, peace, and people as dimensions of organizational climate have predictive power for prediction of implementation context field of innovation culture respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Culture
  • Implementation Contex
  • organizational climate