نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ ارزشهای سازمانی با استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی سازمانی به مرحله اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت سهامی ذوب آهن در پائیز 1388 تشکیل دادند. از این جامعه آماری 385 نفر به شیوۀ نمونه‌گیری طبقه‌ای (از طریق فهرست اسامی) برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. پژوهش از نوع پژوهشهای همبستگی بود. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ارزشهای سازمانی با 40 سؤال بصورت محقق‌ساخته (و 5 خرده‌مقیاس بنامهای ارزشهای رشدی انسانی و اخلاقی، ارزشهای روابط انسانی و مشارکت، ارزشهای معطوف به کیفیت و مشتریان، ارزشهای اجتماعی برون‌سازمانی و ارزشهای حمایتی ـ اقتصاد)، پرسشنامه 15 سؤالی استرس شغلی از کاهن و همکاران (1964)، پرسشنامه 9 سؤالی فرسودگی هیجانی از و پرسشنامه 8 سؤالی رفتارهای انحرافی سازمانی از بنت و رابینسون (2000) بودند. روایی و پایائی پرسشنامه‌های پژوهش بررسی و گزارش شده است. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. شواهد حاصل از تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که برای استرس شغلی، ارزشهای معطوف به کیفیت و مشتریان، برای رفتارهای انحرافی سازمانی، ارزشهای معطوف به کیفیت و مشتریان و ارزشهای معطوف به روابط انسانی و مشارکت و برای فرسودگی هیجانی، ارزشهای رشدی انسانی و اخلاقی و ارزشهای حمایتی ـ اقتصادی دارای توان پیش‌بین معنادار (01/0P < یا 05/0P < ) هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational values With job stress , emotional exhaustion and Organizational deviant behaviors in Zoob Ahan Steel Company

چکیده [English]

This research was administered with the aim of investigating the relationship between organizational values with job stress, emotional exhaustion and organizational deviant behaviors. Statistical population was the personnel's of Zoob Ahan Steel Company in autumn 1388. From them , 385 persons were selected using stratified sampling (from names list). The research was a correlational study (Regression analysis). For data collection, questionnaires which used included researcher’s made organizational values with 40 items (and five subscales namely humanities / ethical developmental values, participation / human relations values , values toward quality and customers, external organizational social values and economical - supportive values), Kahn et at’s (1964) job stress scale with 15 items, Maslach and Jackson’s (1981) emotional exhaustion with 9 items and Bennett and Robinson’s (2000) organizational deviant behaviors with 8 items. Reliability and validity of research questionnaires has been studied and reported. Data from research questionnaires analyzed using Pearson's correlation and stepwise regression analysis. The evidences from regression analysis showed that the below organizational values dimensions has predictive power for prediction of research criterion variables: for prediction of job stress , values toward quality and customers, for prediction of organizational deviance behaviors, values toward quality and customers along with participation / human relations values respectively , and for prediction of emotional exhaustion, ethical / humanities developmental values along with economical supportive values respectively (p < 0.05 or p < 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational values
  • Job Stress
  • Emotional Exhaustion
  • Organizational deviant behaviors