نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش شادمانی بر افزایش شادمانی بیماران مبتلا به دیابت است. لذا بدین منظور در قالب یک طرح نیمه‌تجربی تعداد 40 آزمودنی به روش تصادفی از بیماران مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دیابت شهرستان بهبهان که در پرسشنامه شادمانی آکسفورد نمره پایین‌تری به‌دست آوردند، انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه 20 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس افراد گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت آموزش شادمانی به روش فوردایس قرار گرفتند. در مورد هر دو گروه پیش‌آزمون و پس‌آزمون به عمل آمد. پیش‌آزمون و پس‌آزمون این پژوهش، پرسشنامه شادمانی آکسفورد بود. برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس و آزمونt مستقل استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آموزش شادمانی بر افزایش شادمانی بیماران کمتر شادمان، مؤثر بوده است (01/0P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Happiness Education Effective in Fordyce Method on Increasing of Happiness of Diabetic Patients in Behbahan City

چکیده [English]

The aim of this research is determination of effects of happiness training on the increase in the happiness of diabetic patients. Therefore as a semi experimental plan 40 subject diabetic patients who approached to the center for diabetic consulting in Behbahan city were chosen randomly. They were divided into two random groups of experimental and control. And then the test group was thought happiness training for 10 sessions (one 90 min session in each week) with the method of Fordyce. Pre test and post test were conducted for both groups. Pre test and post test in this project was Oxford Happiness Inventory with marks for blood sugar patients. The results show that happiness training is effective on increase in happiness (p < 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • happiness
  • Diabetes
  • Oxford Happiness Inventory