نویسندگان

چکیده

اختلال های خوردن، از اختلال های شایع در روانپزشکی، هستند که بر روی یک پیوستار قرار دارند و در ابتدای آن خوردن های سالم ، در اواسط آن خوردن های آشفته و در انتهای آن بی اشتهایی و پراشتهایی است. اهداف پژوهش: الف) بررسی رابطه خوردن های آشفته ورفتارهای وارسی بدن ب) بررسی تفاوت مردان و زنان در رفتارهای وارسی بدن و خوردن‌های آشفته.از آن جا که عوامل موثر براختلال های خوردن، نقش مهمی در اجرای برنامه های پیشگیری بر عهده دارد ، انجام پژوهش حاضر ضروری به نظر می رسد. روش:140 نفر از دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان , به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.ابزارها شامل پرسشنامه وارسی بدن BCQو پرسشنامه نگرش های خوردن EAT-26 بودند.برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات ازضریب همبستگی، رگرسیون گام به گام و آزمون t مستقل در گروهها استفاده شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج به دست آمده درکل نمونه(0001/0 ≤ P ) و نیز در زنان(001/0 ≤ P ) خوردن های آشفته با رفتارهای وارسی بدن بیشترهمراه بود. هم چنین در کل نمونه(0001/0 ≤ P ) و در زنان (001/0 ≤ P ) و در مردان(02/0 ≤ P ) ، افزایش در نشانه های رژیم لاغری با رفتارهای وارسی بدن بیشتر مشاهده شد.و به طور کلی در زنان نسبت به مردان رفتارهای وارسی بدن بیشتر(002/0 ≤ P ) و در مردان نسبت به زنان رفتارهای پرخوری بیشتری(03/0 ≤ P ) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Relationship between Disordered Eatings and Body Checking Behaviors in the Students of Islamic Azad University of Arsanjan

چکیده [English]

Eating disorders, the most common psychiatric disorders, which are located on a continuum and at the beginning of its healthy eating, disordered eatings in the middle and at the end of continuum anorexia and bulimia. Research purposes: a) Relationship between disordered eatings and behavior of body checking b) differences in the behavior of men and women of disordered eating and body checking behavior. Since the factors of eating disorders have major role in prevention programs, has conducted research necessary appears. Method: 140 men and women students of azad university of arsanjan to the random sampling method cluster were selected. The tool includes a body checking questionnaire (BCQ) eating attitude test( EAT-26) were. For statistical analysis information correlation cofficient and stepwise regression and independent t-test groups were used. Results: In the total sample (P ≤0/0001) and women with excess disordered eating, body check more (P ≤0/001). Also, the total sample (P ≤0/0001) and women (P ≤0/001) and men (P ≤0/02), increasing in signs of dieting was observed with more body checks. body checking behavior in women than men more (P ≤0/03) and in men more than women Bulimia and Preoccupation with food (P ≤0/02) was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eating Disorders
  • body checking questionnaire
  • disordered eating
  • eating attitude test
  • validity and reliability