نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان،اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش فشار ادراکی ـ عاطفی در توان پیش‌بینی ابعاد تعاملی بی‌عدالتی سازمانی برای رفتارهای انحرافی، ترک خدمت و رفتارهای مدنی ـ سازمانی اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعۀ آماری،کارکنان مرد یک مجموعۀ صنعتی بودند که از میان آنها، 216 نفر به شیوۀ تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای سنجش، پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ فشار ادراکی ـ عاطفی،‌ پرسشنامه‌های بی‌عدالتی سازمانی (کیم و لیونگ، 2007)، رفتارهای انحرافی (بنت و رابینسون،2000)، ترک خدمت (تپر و همکاران، 2009) و رفتارهای مدنی ـ سازمانی (بخاری و علی، 2009) بودند. داده‌ها از طریق تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که: 1) در فشار ادراکی ـ عاطفی بی‌عدالتی توزیعی پایین، تعامل سه راهۀ بی‌عدالتی دارای توان پیش‌بین معنادار برای رفتارهای مدنی ـ سازمانی است. 2) در فشار ادراکی عاطفی بی‌عدالتی رویه‌ای و تعاملی پایین نیز، جملۀ تعامل سه راهۀ بی‌عدالتی برای رفتارهای مدنی ـ سازمانی دارای توانایی پیش‌بین معنادار بود. 3) در فشار ادراکی عاطفی بی‌عدالتی توزیعی پایین، جملۀ تعامل سه راهۀ بی‌عدالتی قادر به پیش‌بینی رفتارهای انحرافی بود. 4) در فشار ادراکی عاطفی بی‌عدالتی تعاملی پایین نسبت به بالا، جملۀ تعامل سه راهۀ بی‌عدالتی دارای توان پیش‌بین بالاتری برای رفتارهای انحرافی بود. 5) فقط در فشار ادراکی ـ عاطفی بی‌عدالتی توزیعی پایین، جملۀ تعامل سه راهۀ بی‌عدالتی قادر به پیش‌بینی تمایل به ترک خدمت بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

role of perceptual- affective strain on determining the interaction of organizational injustice dimensions for positive and negative behaviors:Introducing the perceptual and affective strain theory (PAST)

چکیده [English]

This research was administered with the aim of investigating the role of perceptual-affective strain in predictive power of interaction of organizational injustice dimensions for deviant behaviors, turnover and organizational citizenship behaviors. Method of research was correlation and statistical population was the males employees of an industrial factory, among them 216 employees were selected using simple random sampling. The assessment tools included a researcher-made Questionnaire of Perceptual-Affective Strain, the Organizational Injustice Questionnaires (Kim & Leung, 2007), the Deviant Behaviors Questionnaire (Bennett & Robinson, 2000), the Turnover Questionnaire (Tepper et al, 2009) and the Organizational Citizenship Behaviors Questionnaire (Bukhari & Ali's, 2009). Data were analyzed using hierarchical regression analysis. The results of hierarchical regression analysis showed that: 1) in low perceptual– affective strain of distributive injustice, three way interaction of injustice had prediction of organizational citizenship behaviors. 2) In low perceptual–affective strain of procedural and interactional justice, also three way interaction statement of injustice had prediction of organizational citizenship behaviors. 3) In low perceptual- affective strain of distributive injustice, three way interaction of injustice had prediction of deviant behaviors. 4) In low perceptual affective strain of interactional injustice rather than high perceptual- affective strain of interactional injustice, three way interactions of injustice had higher prediction power for prediction of deviant behaviors. 5) Only in low perceptual- affective strain of distributive injustice, three way interaction of injustice had prediction of turnover.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceptual- affective strain theory
  • organizational injustice
  • deviant behaviors
  • Turnover
  • organizational citizenship behaviors