نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 انجمن دیابت ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی والدین و عملکرد خانواده با کنترل متابولیک (میزان هموگلوبین گلیکوزیله) در کودکان مبتلا به دیابت نوع اول اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری شامل والدین دارای کودکان مبتلا به دیابت نوع اول و عضو انجمن دیابت ایران، همچنین والدین دارای کودکان سالم بودند که از میان آنها 211 نفر والدین کودکان مبتلا به دیابت نوع اول و 220 نفر والدین کودکان سالم، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامۀ پنج عامل بزرگ شخصیت (کاستا و مک کری، 1989)، پرسشنامۀ ارزیابی خانواده مک‌مستر (اپشتاین و همکاران،1983) و سؤالاتی در مورد کنترل متابولیک (میزان هموگلوبین گلیکوزیله) کودک بودند. داده‌ها از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه (گام به گام) و تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین روان‌رنجورخویی مادران و اختلال عملکرد خانواده در بعد آمیزش عاطفی و کنترل متابولیک (میزان هموگلوبین گلیکوزیله) در کودکان دیابتی رابطۀ مثبت معنادار وجود دارد (P < 0/01). والدین کودکان دیابتی نسبت به والدین کودکان سالم از روان‌رنجورخویی بالاتر و برونگرایی پایین‌تری برخوردار بودند. همچنین والدین کودکان دیابتی در ابعاد ارتباط، نقش‌ها، همراهی عاطفی و آمیزش عاطفی نسبت به والدین کودکان سالم دارای تفاوت معناداری بودند (P < 0/01).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between parent personality characteristics and family function and metabolic control in type 1 diabetic children

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the relationship between parental personality characteristics and family functioning with metabolic control (glycosylated hemoglobin) in type 1 diabetic children. Research method was correlation and statistical population included parents with type 1 diabetic children who were the members of Iran Diabetes Association, and also parents with healthy children were included, among them 211 parents with type 1 diabetic children and 220 parents with healthy children were chosen by simple and cluster random sampling. The assessment tools included the Big Five Personality Questionnaire (Costa & McCrae, 1989), McMaster Family Assessment Device (Epstein et al, 1983) and questions on children metabolic control (glycosylated hemoglobin). Data were analyzed using multiple regression analyses (stepwise) and multivariate analyses of variance. Results showed significant positive relationship between neuroticism of mothers and family dysfunction in affective involvement dimension to glycosylated hemoglobin in diabetic children (P < 0/01). Parents with diabetic children were higher neuroticism and lower extroversion than parents with healthy children. In addition, parents with diabetic children had significant difference in roles, affective responsiveness, and affective involvement dimensions in comparison with parents with healthy children (P < 0/01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • type 1 diabetes
  • metabolic control
  • parental personality characteristics
  • family function