نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‌بینی تعارض زناشویی (زوج‌های در معرض طلاق و زوج‌های عادی) از طریق ویژگی‌های شخصیتی، روانی و جمعیت‌شناختی اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگی و پس‌رویدادی و جامعۀ آماری دو گروه زوج‌های در معرض طلاق و زوج‌های عادی بودند. از میان زوج‌های در معرض طلاق، 60 نفر و از میان زوج‌های عادی نیز 60 نفر به شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامۀ پنج عامل بزرگ شخصیت (کاستا و مک‌کری، 1989)، فهرست نشانه‌های روانی ((SCL-90 (دروگاتیس و همکاران، 1973) و پرسشنامۀ ویژگی‌های جمعیت‌شناختی محقق‌ساخته بود. داده‌ها از طریق آزمون t گروههای مستقل و تحلیل رگرسیون گام به گام (لوجستیک) تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد؛ زوج‌های عادی و در معرض طلاق در روان‌رنجورخویی، تجربه‌پذیری و وظیفه‌شناسی و در تمام نه خرده‌مقیاس فهرست نشانه‌های روانی (SCL-90)با یکدیگر تفاوت معنادار دارند (01/0P < ). از بین کلیۀ متغیرهای شخصیتی، روانی و جمعیت‌شناختی، روان‌رنجورخویی، افسردگی، افکار پارانوئیدی، تعداد فرزندان، نوع ازدواج و میزان درآمد داری توان پیش‌بین معنادار تعارض زناشویی بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of marital conflict through the personality,psychological and demographic characteristics of spouses

چکیده [English]

The purpose of this research was to predict marital conflicts (of divorce prone and normal couples) through personality, psychological and demographic characteristics. Method of research was correlation and ex-post facto one and the statistical population was divorce prone and normal couples. For normal and divorce prone couples, each one included 60 persons, who were selected by two- stage cluster sampling method. The assessment tools included a Big-Five-Factor Personality Questionnaire (Costa & McCrae, 1989), the Symptom Check-List-90 (SCL-90) (Derogatis et. al., 1973) and a Demographic Questionnaire (made by researcher). The data were analyzed using independent sample t-test and stepwise regression analysis (logistic). The results showed that divorce prone and normal couples were significantly different in terms of neuroticism, openness to experience and conscientiousness and all nine subscales of SCL-90 (P < 0/05). From all of the personality, psychological and demographic variables, neuroticism, depression, paranoid thoughts, number of children, type of marriage and income could significantly predict marital conflict.
Prediction of marital conflict

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital conflict
  • personality characteristics
  • psychological characteristics
  • Demographic characteristics