نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3 دانشگاه تربیت معلم

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسۀ نشانه‌های روان‌شناختی افراد سیگاری، سیگاری خودمعرف برای ترک و افراد غیرسیگاری اجرا شد. پژوهش از نوع پس‌رویدادی و جامعۀ آماری سه گروه افراد سیگاری، غیرسیگاری و سیگاری خودمعرف برای ترک در شهر تهران بودند که از میان آنها ،46 نفر سیگاری، 50 نفر سیگاری خودمعرف برای ترک و 50 نفر غیرسیگاری به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش فهرست نشانه‌ای هوپکینز (دروگاتیس و همکاران، 1974) بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی شفه تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد میان افراد سیگاری، سیگاری خودمعرف برای ترک و غیرسیگاری در جسمانی‌سازی و اضطراب تفاوت معنادار وجود دارد (05/0P < ). نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد میان دو گروه غیرسیگاری و سیگاری خود معرف برای ترک در جسمانی‌سازی (05/0P < ) و میان دو گروه سیگاری و غیرسیگاری در جسمانی‌سازی (01/0P < ) و اضطراب (05/0P < ) تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of psychological symptoms in smokers,non-smokers and smokers referring for cessation

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the psychological symptoms in three groups of smokers, smokers self referred for cessation, and non-smokers. Method of research was ex post facto and the statistical population was three groups of smokers, self referred smokers for cessation and non-smokers in Tehran city, among them 46 smokers, 50 self referred smokers for cessation and 50 non-smokers were selected through convenience sampling. The research instrument was Hopkins Symptom Checklist (Derogatis et al, 1974). Data were analyzed through multivariate covariance analysis and scheffe’s post hoc test. Results showed that there is a significant difference among three groups in somatization and anxiety (P < 0.05). The results of scheffe analyses showed that there is a difference between self referred smokers for cessation and non-smokers in somatization (P < 0.05) and between smokers and non-smokers in somatization (P < 0.01) and anxiety (P < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • smoking
  • smoking cessation
  • Psychological symptoms