نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسۀ کارکردهای اجرایی (استدلال، حافظۀ فعال و سازماندهی ـ برنامه‌ریزی) دانش‌آموزان پایۀ پنجم ابتدایی با اضطراب امتحان بالا و پایین اجرا شد. پژوهش از نوع پس‌رویدادی و جامعۀ آماری آن دانش‌آموزان پایۀ پنجم ابتدایی شهر تهران بودند که از میان آنها 313 نفر به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل آزمون آندره ری (آندره ری، 1942)، خرده‌آزمون‌های تشابه‌ها و حافظۀ عددی هوش‌آزمای وکسلر (وکسلر، 1949) و سیاهۀ اضطراب امتحان (ابوالقاسمی و همکاران، 1375) بود. داده‌ها از طریق آزمون t گروههای مستقل و آزمون یو مان ویتنی تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد بین دانش‌آموزان با اضطراب امتحان بالا و پایین در کارکردهای اجرایی استدلال و حافظۀ فعال تفاوت معنادار (001/0P < ) وجود دارد، ولی در کارکرد اجرایی سازماندهی ـ برنامه‌ریزی بین دو گروه تفاوت معناداری به‌دست نیامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of executive functions based on test anxiety in the fifth grade elementary

چکیده [English]

The purpose of this research was to compare the executive functions (reasoning, working memory and organizing-planning) of the fifth grade elementary students with high and low test anxiety. Method of research was ex-post facto and the statistical population was the fifth grade elementary students in Tehran city, among them 313 students were selected via cluster random sampling. The research instruments were Andre-Rey Test (Andre-Rey, 1942), Digit Span and Similarities Subtests of Wechsler intelligence scale (Wechsler, 1949) and Test Anxiety Inventory (Abolghasemi et al, 1375). Data were analyzed using independent sample t-test and Mann Whitney test. The results indicated significant difference between students with high and low test anxiety in reasoning and working memory (P < 0/001). But there was no significant difference between students with high and low test anxiety in organizing-planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive functions
  • Reasoning
  • working memory
  • organizing-planning
  • test anxiety