نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

    Knowledge & Research in Applied Psychology   Summer 2011 - Vol 12. No 2 (Continuous No. 44) این پژوهش با هدف تعیین تأثیر درمان ‌‌شناختی گروهی بر نشانه‌های بیخوابی مزمن در زنان مبتلا به بیخوابی مزمن اجرا شد. پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی (اندازه‌گیری تکرار شده) و جامعۀ آماری آن زنان مراجعه‌کننده به مطب‌های متخصصان مغز و اعصاب بودند که از بین آنها، 18 نفر، به‌صورت در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (درمان‌شناختی گروهی) و گواه (درمان‌دارویی) قرار گرفتند. همۀ شرکت‌کنندگان داروی خواب‌آور (بنزودیازپین‌ها) مصرف می‌کردند. ابزار سنجش پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ نشانه‌های بیخوابی مزمن بود. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد درمان‌شناختی گروهی بر کاهش نشانه‌های بیخوابی مزمن به‌طور معناداری مؤثر است (01/0 P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of group cognitive therapy on symptoms of insomnia in women with chronic insomnia

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of group cognitive therapy on symptoms of insomnia in women with chronic insomnia. The study had a quasi-experimental (Repeated measurement) design and the statistical population were the women who came to the neurologist, among whom 18 persons were selected as the accessible sample and then they were randomly assigned into two groups: experimental (cognitive therapy group) and control (drug treatment). All subjects received hypnotic drugs (Benzodiazepines). The instrument was a researcher- made Chronic Insomnia Symptoms Questionnaire. The results of analysis of covariance showed that group cognitive therapy is significantly effective in reducing chronic insomnia symptoms (P < 0/01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive therapy
  • Group therapy
  • chronic insomnia