نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه تربیت معلم تهران

3 دانشگاه U.P.M مالزی

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش حل مسأله با تأکید بر نیازهای بنیادینِ نظریۀ انتخاب بر الگوهای ارتباطی زوج‌ها اجرا شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی دو گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و جامعۀ آماری شامل کلیۀ زوج‌های شهر کرج بودند که از میان آنها 12 زوج (6 زوج در گروه آزمایش و 6 زوج در گروه گواه) به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار سنجش شامل پرسشنامۀ الگوهای ارتباطی (کریستنسن و سالاوی، 1984) بود و داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گواه در الگوهای ارتباطی سازندۀ متقابل، اجتناب متقابل، توقع / کناره‌گیری کلی، توقع مرد/ کناره‌گیر زن و توقع زن / کناره‌گیر مرد وجود دارد (05/0P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of problem solving training with emphasis on choice theory on couples communication patterns

چکیده [English]

The purpose of the present research was to investigate the effect of problem solving training with emphasis on basic needs of choice theory on couple’s communication patterns. The research method was two groups quasi- experiment with pretest- posttest, and the statistical population was the couple’s residence in Karaj city, among them 12 couples (6 couples in control group and 6 couples in experimental group) were selected via voluntarily sampling method, and were randomly assigned into experimental and control groups. The assessment tool was Communication Patterns Questionnaire (Christensen & Sullaway, 1984) and data were analyzed using analysis of covariance. The results showed that there was significant difference between experimental and control group in communication patterns such as constructive, mutual avoidance, total of withdrawal /demand, demand male/withdrawal female and demand female/withdrawal male (P < 0/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • problem-solving
  • basic needs
  • communication patterns
  • Couples