نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطۀ پنج عامل بزرگ شخصیت مدیران و سرپرستان با رفتارهای مدنی سازمانی (OCB) کارکنان آنها اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگی است و جامعۀ آماری، مدیران، سرپرستان و کارکنان دو مجموعۀ صنعتی بودند، که از طریق نمونه‌گیری تصادفی 73 مدیر و سرپرست و 204 نفر از کارکنان انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامۀ پنج عامل بزرگ شخصیت (کاستا و مک‌کری،1990) و پرسشنامۀ رفتارهای مدنی سازمانی (لی وآلن، 2002) بود. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (شیوۀ همزمان) تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد، بین تجربه‌پذیری، توافق‌پذیری و وظیفه‌شناسی مدیران و سرپرستان با رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به افراد و سازمان در کارکنان رابطۀ معناداری وجود دارد (05/0P < /span>

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between the big five personality factors of managers and supervisors with the employees`s organizational citizenship behaviours

چکیده [English]

The aim of the current research was the study of the relationship between the big five personality factors of managers and supervisors with the organizational citizenship behaviors (OCB) of their personnel.Method of research was correlation and the statistical society included the personnel, managers and supervisores of the two factories, in which 73 managers and supervisors and 204 subordinates were selected using random sampling. Assessment tools consisted of, Big Five Personality Questionnaire (Costa & McCrae ,1990), and Organizational Citizenship Behavior Questinnaire (Lee & Allen, 2002). The data were analyzed  using Pearson`s correlation coefficient and multiple regression analysis (enter method). The results showed that there was significant relationships between the conscientiousness, openness to experience and agreeableness of managers and supervisors and the OCB of their subordinates. Also  analysis of regression (enter) revealed that only openness to experieance and agreeableness of managers and supervisors could predict the organizational citizenship behaviors toward individuals and organization of their subordinates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Big Five Personality Factors
  • Managers
  • supervisors
  • personnel`s organizational citizenship behaviors