نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه خلیج فارس

3 محقق اردبیلی

چکیده

  این پژوهش با هدف مقایسۀ زمان واکنش، حواس‌پرتی و عامل خستگی در رانندگان دارای تجربه تصادف با رانندگان عادی اجرا شد. روش پژوهش پس‌رویدادی و جامعه آماری شامل رانندگان دارای تجربۀ تصادف که به مراکز ترافیک ارجاع شده بودند و گروهی از رانندگان بدون تجربۀ تصادف بودند، که از میان آنها ، دو گروه 30 نفری به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل زمان‌سنج واکنش (داندرس، 1968)، آزمون حواس‌پرتی تولوز ـ پیرون (پیرون، 1986) و آزمون خستگی (کروپ و همکاران، 1989) بود. داده‌ها از طریق تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد، زمان واکنش دست و پا در رانندگان درگیر در تصادفات رانندگی به‌صورت معناداری (01/0> P ) بالاتر از گروهی است که چنین تجربه‌ای نداشته‌اند. همچنین حواس‌پرتی و خستگی در افراد تصادف کرده به‌صورت معناداری (01/0> P ) بالاتر از گروهی بود که تجربه تصادف در رانندگی نداشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of reaction time, distraction and fatigue in the drivers involved in accidents and normal drivers

چکیده [English]

The aim of this research was to compare the reaction time, distraction and fatigue factor between two groups of drivers with accidental experience and no accident experience. Method of research was ex-post facto and statistical population were all drivers with accidental experience who referred to traffic centers and drivers with no accident experience, among them two groups of thirty were selected with the use of simple random sampling. Assessment tools consisted of Reaction Chronoscope (Dunders, 1968), Toulous-Pieron’s Distraction Test (Pieron, 1986), and Fatigue Test (Krupp et al, 1989). Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA). Results showed that average of feet and hand reaction time is significantly higher in the accident-experienced drivers than no accident experience drivers (P < 0.01). Also distraction and fatigue was higher in the accident-experienced drivers than drivers with no accident experience (P < 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reaction time
  • distraction
  • fatigue vehicle accidents