نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطۀ عدالت تعاملی همکارمحور و عدالت رویه‌ای با رفتارهای مدنی سازمانی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری، کارکنان چند مجموعۀ صنعتی در شهر اصفهان بودند، که از بین آنها، 306 نفر به روش نمونه‌گیری سهل‌الوصول انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده و پرسشنامۀ رفتارهای مدنی سازمانی (هالند، 2002) بود. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (شیوۀ همزمان) تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی همکارمحور با رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به سازمان و معطوف به همکاران دارای همبستگی مثبت و معنادار هستند (01/0P < /span>

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between coworker based interactional justice and procedural justice with organizational citizenship behaviors

چکیده [English]

  The present study was carried out to investigate the relationship between coworker based interactional justice and procedural justice with organizational citizenship behaviors. Research method was correlation and statistical population was the employees of some industrial complexes in Esfahan city, among them 306 employees were selected via convenience sampling. Research instruments consisted of Organizational Justice Inventory and Organizational Citizenship Behaviors Questionnaire (Haaland, 2002). Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and regression analysis (enter method). Findings showed that there was a positive significant correlation between procedural justice and coworker based interactional justice with organizational citizenship behaviors toward organization, and coworkers (P < 0/01). The result of enter regression analysis also revealed that there was a significant multiple correlation between procedural justice and coworker based interactional justice with organizational citizenship behaviors toward organization and between coworker based interactional justice with organizational citizenship behaviors toward coworkers (P < 0/01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Procedural Justice
  • coworker based interactional justice
  • organizational citizenship behaviors