نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش آرام‌سازی عضلانی و تنش‌زدایی تدریجی همراه با بازخورد زیستی بر اضطراب دانشجویان اجرا شد. پژوهش از نوع آزمایشی سه‌گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و جامعۀ آماری شامل دانشجویان با اضطراب بالا بود که از بین آنها 60 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به سه گروه 20 نفری (دو گروه آزمایش، شامل گروه آرام‌سازی عضلانی و گروه تنش‌زدایی تدریجی همراه با بازخورد زیستی و گروه گواه) تقسیم شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامۀ اضطراب کتل (کتل، 1958) و بازخورد زیستی پاسخ گالوانیک پوست (خدادادی، 1373) بود. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه از نظر کاهش اضطراب تفاوت معناداری (01/0 P < ) وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که آرام‌سازی عضلانی و تنش‌زدایی تدریجی همراه با بازخورد زیستی در تأثیر بر اضطراب با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Relaxation and Gradual Stress Removal Accompanied by Biofeedback on the Anxiety of the Students

چکیده [English]

  The Purpose of this study was determining the effect of relaxation and gradual stress removal accompanied by biofeedback on the anxiety of students. The research method was three groups of pretest – posttest experimental design and the statistical population was the Ahvaz university students with high anxiety, among whom 60 persons were selected via random sampling and then randomly assigned into three groups of 20 persons (two groups of experimental, included relaxation and gradual stress removal with biofeedback groups) and control group. The measurement instrument was Cattlle Anxiety Questionnaire (Cattlle, 1958) and GSR Biofeedback (Khodadadi, 1373). Data was analyzed using multivariate analysis of covariance. Results showed that there are significant differences between experimental and control groups concerning anxiety reduction (P < 0.001). Also results revealed that there is no significant difference between relaxation and gradual stress removal with biofeedback on anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: relaxation
  • gradual stress removal
  • Biofeedback
  • college students
  • Anxiety