نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

  هدف این پژوهش ، بررسی ارتباط بین بخشش و سرسختی با امید در دانشجویان بود. در این پژوهش که توصیفی از نوع همبستگی است از میان 6400 دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی، 120 دانشجوی کارشناسی (60 پسر و 60 دختر) براساس نمونه‌گیری خوشه‌‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و مقیاس امید اشنایدر (1991) با پایایی 79/0، مقیاس سرسختی اهواز (1377) با پایایی 77/0 و مقیاس بخشش والکر و گارسوخ (2002) با پایایی 71/0 را تکمیل کردند. داده‌‌های پژوهش با نرم‌افزار SPSS و روش‌های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین امید با سرسختی (51/0 = r ) ؛ و امید با گذشت (53/0 = r )؛ و سرسختی با گذشت (46/0= r )، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین سرسختی و گذشت هر دو توانستند تغییرات مربوط به امید را به‌صورت مثبت و معنادار پیش‌بینی کنند (37%= R2 ، 001/0> P ). نتایج نشان داد که بخشش و سرسختی نقش مهمی در امید دانشجویان دارد. بنابراین در حضور متغیرهای سرسختی و بخشش احتمال افزایش امید در دانشجویان بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Forgiveness and Psychological Hardiness in Prediction of Hope

نویسندگان [English]

  • Adel Zahed babelan
  • Abdollah Ghasempour
  • Shahnaz Hasanzade

چکیده [English]

  The purpose of this study was to investigate relationships between forgiveness and hardiness with students hope. In this descriptive- correlational study, a total of 120 (Male=60, Female= 60) undergraduate students from 6400 students of the University of Mohaghegh Ardabili were selected using multistage cluster sampling they participated in the study on the basis of their completion of Schnieder's hope scale (α=0.79), Ahvaz's hardiness scale (α=0.77), and Walker's forgiveness scale (α=0.71). The data collected from the sample were put into SPSS and were analysed using statistical methods, correlation and multipleregression. Results revealed that hope positively correlated with hardiness (r=0.51) and with forgiveness (r=0.53) and hardiness positively correlated with forgiveness (r=0.46). Also, hardiness and forgiveness predicted the changes related to the hope positively and significantly (P < 0.001, R2=0.37). The findings indicated that both forgiveness and hardiness have more important roles on the hope of the students. So Forgivenes s and hardiness can contribute to the prediction of hope on the part of the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: hope
  • hardiness
  • forgivness
  • student