نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

  ﻫﺪف ﻋﻤﺪۀ این تحقیق، بررسی ساختار عاملی تأییدی و ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس فردگرایی‌ـ جمع‌گرایی اوکلند ( AICS ) در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان بود . بدین منظور 274 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1390 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. به‌ منظور بررسی روایی سازۀ مقیاس فردگرایی‌ـ جمع‌گرایی اوکلند، از روش تحلیل عاملی اکتشافی ( EFC ) و تأییدی ( CFA ) استفاده شد. نتیجۀ تحلیل‌های صورت گرفته 5 عامل است که 67 درصد واریانس مشترک را تبیین می‌کند و معادلۀ ساختاری مدل 5 عاملی، بهترین برازندگی را با داده‌ها نشان داد. همچنین ضریب پایایی عوامل مقیاس، به روش ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ و آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ، 83/0 تا 91/0 به‌دست آمد. همخوانی شاخص‌های روان‌سنجی به‌دست آمده در این پژوهش، با نتایج سایر پژوهش‌ها، گویای مناسب بودن مقیاس فردگرایی ـ جمع‌گرایی اوکلند، به‌منظور استفاده در پژوهش‌ها در جامعۀ ایران است.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of the Factorial Structure and Psychometric Properties of the Auckland Individualism-Collectivism Scale

نویسندگان [English]

  • abbas shakiba
  • fateme bahrami
  • zabihollah kave farsani

چکیده [English]

  The objective of this study was to obtain a factorial structure for the Auckland Individualism- Collectivism Scale (AICS), among Iranian students. A correlation method was employed with a sample of graduate students. Participants were 274 graduate students of Isfahanuniversity, who were selected through convenience sampling. They answered the 26-item version of the AICS. Data was analyzed through explanatory and confirmatory factor analysis and the Cronbach alpha of internal consistency. The explanatory factor analysis of 26 items yielded 5 clear factors and the examination of the 5 factor model by confirmatory factor analysis showed the best fit with the data, the Cronbach alpha as 0.81-0.93 of AICS factors was estimated and it was acceptable. The Auckland Individualism- Collectivism Scale could be used as a valid and reliable instrument in later Iranian psychological & psycho-sociological research .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The Auckland Individualism-Collectivism Scale
  • factorial structure
  • Reliability
  • validity