نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

  هدف این پژوهش مقایسۀ باورهای غیرمنطقی در مصرف‌کنندگان شیشه و افراد عادی بود. به همین منظور ابتدا به روش نمونه‌گیری در دسترس از میان مراجعه‌کنندگان به مرکز جامع اعصاب و روان اصفهان 36 بیمار مبتلا به سوءِ مصرف شیشه انتخاب شدند. گروه گواه شامل 36 نفر از دانشجویان و کارمندان دانشگاه پیام نور اصفهان نیز به روش تصادفی ساده و براساس ملاک‌های سن، جنس و تحصیلات با گروه بیمار همتاسازی شدند. پس از انتخاب آزمودنی‌ها، آزمون افکار غیرمنطقی جونز ( IBT ) در مورد هر دو گروه اجرا شد. نتایج با روش t گروههای مستقل تحلیل شد و مشخص گردید که گروه سوءِ مصرف‌کنندۀ شیشه نسبت به گروه گواه باورهای غیرمنطقی بیشتری دارد. همچنین نمرات گروه بیمار نسبت به گروه گواه در خرده‌آزمون‌های نگرانی بیش از اندازه توأم با اضطراب در مورد آینده ( AO ) ، اجتناب از مشکلات ( PA ) ، وابستگی ( D ) و درماندگی نسبت به تغییر ( HC ) بیشتر بود (05/0 P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing Irrational Beliefs in Patients with Crystal Abuse Disorder and Ordinary People

نویسندگان [English]

  • maryam ghorbani
  • hamid kazemi zahrani
  • Tahere ghorbani

چکیده [English]

  The purpose of this study was to comparing irrational beliefs in patients with crystal abuse disorder and ordinary people. So firstly, 36 subjects were selected from Isfahan psycho neurology clients by access sampling method. Control group consisted of 36 students and e mployee of Isfahan Payam Noor University that were selected by simple random method and matching criteria of age, gender and educational level. After selecting subjects, Jones irrational thought test was performed on them. The results were analyzed by ttest for independent groups, it was specified that the group misusing crystal has more irrational beliefs than control group. Also scores of sick group relative to control group is higher in subtests with anxiety about future (AO), avoiding from problems (PA), dependence (D), and disability relative to change (HC) (P < 0.05) .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: crystal user
  • Irrational beliefs