نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش مقایسۀ عدالت سازمانی ادراک شده و میل به بروز خشونت بر پایۀ متغیرهای جمعیت‌شناختی است. پژوهش از نوع پس‌رویدادی و جامعۀ آماری، همۀ کارکنان مرد یک مجموعۀ صنعتی بودند که از میان آنها 289 نفر به شیوۀ تصادفی ساده انتخاب و به ابزارهای سنجش شامل پرسشنامۀ عدالت سازمانی (گل‌پرور و همکاران، 1386) و پرسشنامۀ محقق‌ساخته میل به بروز خشونت در محیط کار پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از آزمون t گروههای مستقل تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که فقط در میزان عدالت رویه‌ای بین کارکنان مجرد و متأهل (05/0 P < ) و در عدالت توزیعی، رویه‌ای و ارتباطی در میان کارکنان کم‌سواد و باسواد تفاوت معنادار وجود دارد (01/0 P < )، اما در میزان میل به بروز خشونت بر پایۀ وضعیت تأهل، تحصیلات و سن و عدالت توزیعی، رویه‌ای و ارتباطی در میان کارکنان جوان و بزرگسال تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0 P> ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Perceived Organizational Justice and Workplace Violence Emergence on the Basis of Demographic Characteristics

چکیده [English]

  The purpose of this research was to compare perceived organizational justice and workplace violence emergence on the basis of demographic variables. The research method was ex post facto and statistical population consisted of men employees of an industry, among whom 289 persons were selected via random sampling. Research instruments consisted of organizational justice questionnaire (Golparvar et al, 2008) and a researcher-made questionnaire. Data was analyzed with the use of independent sample t-test. Results showed that there is a significant difference between single and married employees at the level of procedural justice (P < 0.05) and concerning distributive, procedural, and relational justice there was a significant difference between low literacy and high literacy participants (P < 0.01). But, there were no significant differences at the level of perceived organizational justice and related dimensions among young and adult workers (P>0.05)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: perceived organizational justice
  • work place violence
  • age
  • literacy
  • marital status