نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 علامه طباطبایی

چکیده

  این پژوهش با هدف تعیین سهم خودمتمایزسازی، اعتماد، شرم و گناه در پیش‌بینی سازگاری زناشویی اجرا شد. پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی و جامعۀ آماری آن، زنان معلم، متأهل و شاغل در آموزش و پرورش شهر نورآباد بودند. از میان آنها 150 نفر به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و با پرسشنامه‌های خودمتمایزسازی (اسکورن و فراید لندر، 1999)، مقیاس اعتماد (رمپل و هولمز، 1986)، آزمون عاطفۀ خودآگاه (تانگنی واگنر و گرمزو، 1992) و مقیاس سازگاری زن و شوهر (اسپانیر، 1976) مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌ها از طریق آمار توصیفی ( فراوانی، شاخص‌های مرکزی، شاخص‌های پراکندگی و محاسبۀ ضریب همبستگی) و آمار استنباطی (رگرسیون چندمتغیره به شیوۀ گام به‌گام) تجزیه و تحلیل شد . یافته‌های پژوهش نشان داد که خودمتمایزسازی، اعتماد و شرم با سازگاری زناشویی رابطۀ معنادار دارند ( 01/0 P < ) و قادر به پیش‌بینی سازگاری زناشویی هستند. این سه متغیر با هم 35 درصد از تغییرات سازگاری زناشویی را تبیین می‌کنند. همچنین نتایج نشان داد که گناه با سازگاری زناشویی رابطۀ معنادار ندارد ( 01/0 P < ) و قادر به پیش‌بینی سازگاری زناشویی نیست و از معادلۀ رگرسیون خارج شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Determination of the Share of Self-differentiation, Trust, Shame,and Guilt in the Prediction of Marital Adjustment

نویسندگان [English]

  • Salman zarei 1
  • kiumars farahbakhsh 2
  • masomeh esmaeili 2

چکیده [English]

  The aim of this study was to determine the share of self-differentiation, trust, shame, and guilt in the prediction of marital adjustment. The research method was correlational-survey and a total of 150 married women, who were teachers in Noorabad were selected via simple accidental sampling method. Data was collected by Differentiation of Self Inventory (DSI), Test of Self Conscious Affect (TOSCA-2), Trust Scale (TS), and Dyadic Adjustment Scale (DAS) then data was analyzed via correlation, SD, frequency, mode and stepwise regression analysis. Results showed that marital adjustment has a significant relationship with self differentiation, trust and guilt (P < 0.01). Also the results showed that there is not a significant relationship between guilt and marital adjustment (P < 0.01). Results of stepwise regression analysis showed that the combination of self differentiation, trust and shame was significantly predictive of the variance of marital adjustment and predicted 35 percent of variance of marital adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Marital adjustment
  • Self–differentiation
  • Trust
  • shame
  • and Guilt