نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف مقایسۀ ابعاد نظریۀ ذهن در کودکان اوتیسم و عادی 5 تا 10 سال شهر اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع علّی‌ـ مقایسه‌ای بود. جامعۀ آماری پژوهش کودکان پسر مبتلا به اوتیسم (5 تا 10 سال) شهر اصفهان بود که از بین آنها با روش نمونه‌گیری در دسترس 15 کودک پسر مبتلا به اوتیسم که توانایی کلامی مناسبی داشتند، انتخاب گردیدند. 15 کودک عادی نیز از همان ناحیه که از نظر متغیرهای جمعیت‌شناختی با کودکان مبتلا به اوتیسم همگن بودند، به‌عنوان گروه گواه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون نظریۀ ذهن موریس و همکاران (1999) که روایی و اعتبار آن در حد مطلوبی گزارش شده است، استفاده گردید. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که کودکان مبتلا به اوتیسم در کل آزمون و همچنین سطوح خرده‌آزمون‌های نظریۀ ذهن نمرات پایین‌تری را نسبت به کودکان عادی کسب کردند و تفاوت معناداری بین دو گروه (001/0 P < ) وجود داشت. بنابراین می‌توان گفت که کودکان مبتلا به اوتیسم محرک‌های پیرامون را به گونه‌هایی متفاوت از کودکان عادی مورد توجه و تفسیر قرار می‌دهند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison Theory of Mind Dimension in Autism Children and Normal Children Isfahan City

نویسندگان [English]

  • tahere heidari
  • arezoo sfahmive
  • shalar framarzi

چکیده [English]

  The purpose of this study was the comparison of mind Dimensions theory in children with/ without Autism Disorders in Isfahan city. The research method was causal- Comparative. The subjects were boys(age 5-10 years) with Autism Disorders, from whom 15 children with Autism Disorders who had suitable oral ability were selected, and 15 Normal Children who were ethnographically in harmony were chosen as the control group. Theory of mind Scale of Morris and colleagues (1999) was used to gather the data. After gathering the data the statistical analysis of variance was applied and the following results were revealed: The difference between the performance of children with Autism Disorders in theory of mind test scales was significant (P < 0.001). It shows that children with Autism Disorders were lower than the normal children in theory of mind test scores and other levels. Thus, children with Autism Disorders must receive different attention and interpretation compared with typical children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: theory of mind
  • children with/ withoutAutism Disorders