نویسندگان

دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده

  این پژوهش با هدف بررسی مهارت‌های ادراک بینایی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی انجام گرفت. روش پژوهش علّی‌ـ مقایسه‌ای و جامعۀ آماری همۀ کودکان عقب‌مانده ذهنی شهر تهران در سال 1389 بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس 60 کودک آموزش‌پذیر شامل 30 کودک (15 دختر و 15 پسر) مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی و 30 کودک غیرمبتلا (15دختر و 15 پسر) به‌عنوان نمونۀ پژوهش، انتخاب شدند. آزمودنی‌ها با استفاده از نسخۀ تجدیدنظر شدۀ آزمون سنجش مهارت‌های ادراک بینایی غیروابسته به حرکت (TVPS-R) ارزیابی شدند و داده‌ها از طریق آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه تحلیل شد. نتایج نشان داد که تفاوت میانگین نمرات مهارت‌های ادراک بینایی در دو گروه معنادار است (05/0 P < ). همچنین نتایج نشان داد که کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی در هر یک از اجزای مهارت‌های ادراک بینایی به غیر از اکمال بینایی، ضعیف‌تر از کودکان غیرمبتلا بوده و این ضعف در گروه پسران مبتلا بیشتر است. نتایج این بررسی لزوم در نظر گرفتن وی‍‍ژگی‌های ادراک بینایی کودکان مبتلا به اختلال رشدی در هنگام طراحی یا توسعۀ مداخلات درمانی و آموزشی را متذکر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Motor- free Visual Perception Skills in Educable Children with Developmental Coordination Disorder in Tehran

نویسندگان [English]

  • mona siminghalam
  • alibakhshi hussain

چکیده [English]

  The aim of this research was to study visual perceptual skills in the children with developmental coordination disorder (DCD). The method of this study was casual-descriptive, and the statistical population involved all mentally retarded children in Tehran in 2010. Sixty educable children aged 9 to 13 including 30 children with DCD (15 boys and 15 girls) and 30 children without DCD (15 boys and 15 girls) were selected by sampling method. The data gathering was done by Test of Visual Perceptual Skills revised (TVPS-R) and the data were Analyzed by independent t-test and Univariate Analyze of variance. Results indicated significant differences across means of visual perceptual subtests scores between DCD and non-DCD children P(V)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Motor-free visual perceptual skill
  • Educable children
  • Developmental Coordination Disorder