نویسندگان

اصفهان- دروازه شیراز- دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه مشاوره- نسیم جعفری

چکیده

  هدف این پژوهش بررسی نقش پیش‌بینی‌کنندگی هوش هیجانی در اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. این پژوهش از نوع همبستگی چندمتغیری است. جامعۀ آماری شامل همۀ دانشجویان دانشگاه اصفهان و نمونۀ آماری 71 دانشجو (36 دختر و 35 پسر) بودند که به‌صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش عبارت‌اند از: پرسشنامۀ اعتیاد به اینترنت یانگ (1998) و آزمون هوش هیجانی پترایدز ـ فارنهایم (2001) . داده‌های گردآوری شده به روش‌های آماری توصیفی و استنباطی رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و هوش هیجانی (54/0- = r ) رابطه وجود دارد ( 001/0 P < ) و هوش هیجانی 29 درصد اعتیاد به اینترنت را پیش‌بینی می‌کند ( 001/0 P < ) .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of Internet Addiction,Based on Emotional Intelligence Among Isfahan University Students

نویسندگان [English]

  • nasim jafari
  • maryam fatehizade

چکیده [English]

  The aim of this research was to investigate the predictive role of emotional intelligence in internet addiction among Isfahan university students. This is a multiple correlation research. The statistical population included students of Isfahan university of Iran. The randomly selected training samples included 71 students (36 girls and 35 boys). Assessment instrument consisted of Internet Addiction Test Young (1998) and Trait Emotional Intelligence Questionnaire Petrides and Furnham (2001). The gathered data was analyzed by descriptive and inferential statistics and regression methods. The results showed that there were correlations (r=-0.54) between internet addiction and emotional intelligence (P < 0.001) and emotional intelligence can predict 29% of internet addiction (P < 0.001) .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: internet addiction
  • Emotional intelligence
  • Prediction