نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف پیش‌بینی رضایت شغلی براساس ارزش‌های اعضای هیأت علمی دانشگاه اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری اعضای هیأت علمی واحدهای منطقۀ چهار دانشگاه آزاد اسلامی بود که از میان آنها 328 نفر از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش پرسشنامۀ ارزش‌ها (آلپورت و همکاران، 1970) و پرسشنامۀ رضایت شغلی (اسمیت و همکاران، 1969) بود و داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (روش همزمان) تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد از بین ارزش‌های ترجیحی‌، ارزش‌های مذهبی ( 05/0 P < ) و ارزش‌های اجتماعی ( 01/0 P < ) رضایت از ماهیت کار را، ارزش‌های مذهبی و ارزش‌های هنری ( 01/0 P < ) رضایت از دستمزد را، ارزش‌های مذهبی، رضایت از ترفیع و سرپرست را ( 05/0 P < ) و ارزش‌های هنری ( 01/0 P < ) و ارزش‌های نظری ( 05/0 P < ) نیز رضایت از همکاران را پیش‌بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting the job satisfaction from values among faculty members of university

چکیده [English]

  The aim of this study was to predict job satisfaction from values among faculty members (Among 4 th region). In order to reach the goals of the research, 328 participants (Male and Female) were selected with stratified method. The data was gathered with utilization of two scales: standard scale of values (Allport et al, 1970) job satisfaction questionnaire (Smith et al, 1969 ). The result of multivariate Regression showed that religious positively (P < 0.05) and social values negatively (P < 0.01) could predict satisfaction from work-itself subscale. Also religiouse and aesthetics values (P < 0.01) could predict pay satisfaction. The religiouse values had the enough power to prediction of supervision satisfaction. Coworkers satisfaction, also, was predicted by theoretical (P < 0.05) and aesthetics values (P < 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • : job satisfaction
  • Values
  • faculty members of universities