نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مداخلۀ فراشناختی بر علایم اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی انجام شد. این پژوهش از نوع پژوهش‌های نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون‌ـ پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه با گروه گواه انجام شد. از بین تمام بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی شهر شیراز در سال 1389، 19 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10 نفر) و گواه (9 نفر) قرار گرفتند. پس از اجرای پیش‌آزمون که با استفاده از پرسشنامۀ سنجش علایم هراس اجتماعی ( SPSAQ ) (مشاوری، 1381) و پرسشنامۀ اضطراب بک (BAI) (1988) به عمل آمد ، گروه تجربی طی 8 جلسۀ هفتگی تحت درمان فراشناختی ولز قرار گرفت، ولی گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکرد. یافته‌های حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان داد که درمان فراشناختی در کاهش علایم اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی گروه آزمایش تأثیر معناداری دارد (001/0 P≤ ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Meta-cognitive Therapy on Anxiety Symptoms of Social Phobia Disorder Patients

چکیده [English]

  The purpose of this study was to determine the effect of meta-cognitive therapy (MCT) on anxiety symptoms of social phobia (SP) patients. This Quasi-experimental research was conducted with pretest-with a three month follow-up design, post test phobia disorder (SPD) patients visited in psychology clinics in Shiraz city, south western part of Iran in 2010, 19 patients were selected through the objective sampling method and were randomly divided into two experimental and control groups. The social phobia symptoms assessment Questioner (SPSAQ) (Moshavery, 2002) and Beck anxiety questionnaire (BAI) (1988) were used as the pre–test measures. The experimental group received 8 weeks of Wells’ meta-cognitive therapy sessions. The control group received no treatment. The results of the analysis of multivariate covariance showed that MCT had a significant effect in reducing the anxiety symptoms of SPD (P < 0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-cognitive therapy
  • Anxiety
  • Social phobia