نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

  این مطالعه با هدف بررسی رابطۀ بین خلاقیت، وظیفه‌شناسی، جنبه‌های انگیزشی و نگرشی زمان با مدیریت زمان انجام شد. به همین منظور 288 دانشجو (150 دختر، 138 پسر) به‌طور تصادفی خوشه‌ای از دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب شدند و به پرسشنامۀ مدیریت زمان بارلینگ، کلوی و چونگ (1996)، مقیاس شخصیت خلاق گوگ (1979)، خرده‌مقیاس وظیفه‌شناسی پرسشنامۀ پنج عاملی نئو کاستا و مک‌کری (1992)، مقیاس کنترل ادراک شده از زمان کلاسنز و همکاران (2004)، خرده‌مقیاس سرسختی مقیاس سبک‌های زمان یوسونیر و والت ـ فلورنس (2007)، خرده‌مقیاس ترجیح سازماندهی مقیاس رفتار مدیریت زمان ماکان و همکاران (1990)، پاسخ دادند. یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که مدیریت بهتر زمان از طریق نمرات بالاتر خلاقیت، وظیفه‌شناسی، سرسختی، کنترل ادراک شده از زمان و ترجیح سازماندهی پیش‌بینی می‌شود (05/0 < P < sub>s ). همچنین خلاقیت از طریق سرسختی، کنترل ادراک شده از زمان و ترجیح سازماندهی بر مدیریت زمان اثر می‌گذارد (05/0 < P < sub>s ) و وظیفه‌شناسی نیز از طریق سرسختی و ترجیح سازماندهی در مدیریت زمان نفوذ دارد (05/0 < P < sub>s ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Creativity,Conscientiousness, Time Motivational and Attitudinal Aspects and Time Management

نویسندگان [English]

  • Nader Hajloo
  • Nader Hajloo
  • Naser Sobhi Gharamaleki
  • Saeideh Noori

چکیده [English]

  The purpose of this study was to investigate the relation between creativity, conscientiousness, time motivational and attitudinal aspects and time management. For this reason 288 Mohaghegh Ardabili university undergraduate students (150 females, 138 males) were selected via cluster random sampling method. All students completed Barling, Kelloway & Cheung’s time management questionnaire (1996), Gough’s Creative personality scale (1979), NEO Five-Factor Inventory (Costa & McCrae, 1992), Perceived control of time scale (Claessens et al, 2004), Time style scale (Usunier & Valette – Florance, 2007), Time management behavior scale (Macan et al, 1990). The data from path analysis indicated that better time management was accompanied with higher level of creativity, conscientiousness, tenacity (persistence), perceived control of time and preference for organization (P < sub>sss

کلیدواژه‌ها [English]

  • time management
  • Creativity
  • Conscientiousness