نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

    این پژوهش با هدف تعیین رابطۀ بی‌نزاکتی در محیط کار و قصد ترک شغل با میانجی‌گری عدالت سازمانی انجام شد. روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعۀ آماری، کارکنان یک کارخانۀ صنعتی در اصفهان شامل 2759 نفر در سال 1390 بودند که از میان آنان 206 نفر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده شامل مقیاس بی‌نزاکتی در محیط کار (کورتینا و دیگران، 2001)، پرسشنامۀ عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن، 1993) و پرسشنامۀ قصد ترک شغل (کلوی، گاتلیب و بارهام، 1999) بود. اثر غیرمستقیم با استفاده از روش بوت استراپ در برنامۀ ماکرو SPSS پریچر و هایز (2004) مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که تجربۀ بی‌نزاکتی با قصد ترک شغل و عدالت سازمانی و هر سه زیرمقیاس آن شامل عدالت توزیعی، رویّه‌ای و تعاملی رابطه دارد (01/0 P < ) . به علاوه عدالت سازمانی میانجی‌گر رابطه بین بی‌نزاکتی در محیط کار و قصد ترک شغل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Workplace Incivility and Turnover Intention: The Mediating Role of Organizational Justice

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the relationship of workplace incivility and turnover intention while considering the mediating role of organizational justice. The method of research was correlation and statistical population consisted of 2759 employees of a large industrial Company in Isfahan, from which 206 employees were selected by applying simple random sampling in 2011 (1390 S.C.). The instruments used in the present study consisted of Workplace Incivility Scale (WIS) (Cortina, et al, 2001), Organizational Justice Questionnaire (Niehoff & Moorman, 1993), and Turnover Intention Questionnaire (Kelloway, Gottlieb & Barham, 1999). The indirect effects were tested using the Bootstrap procedure in Preacher and Hayes (2004) SPSS Macro program. Results demonstrated that experiencing workplace incivility affects the organizational justice and its three dimensions (distributive, procedural and interactional) as well as turnover intention (P < 0.01). Also, organizational justice mediated the relation between workplace incivility and turnover intention

کلیدواژه‌ها [English]

  • workplace incivility
  • Turnover Intention
  • Organizational Justice