نویسندگان

رودهن- دانشگاه آزاد اسلامی - معاونت پژوهش و فناوری

چکیده

  هدف اصلی این پژوهش پیش‌بینی سطح درگیری شغلی کارکنان بانک‌های دولتی و خصوصی شهر تهران براساس ویژگی‌های شخصیتی بود. جامعۀ آماری شامل همۀ کارمندان بانک‌های خصوصی و دولتی شهر تهران بود . نمونه‌های مورد مطالعه (200 N = ) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامۀ درگیری شغلی کانونگو و پرسشنامۀ پنج‌عاملی NEO-FFI بود. تحلیل رگرسیون گام به گام با SPSS نشان داد که به‌طور کلی ویژگی‌های شخصیتی می‌توانند درگیری شغلی را پیش‌بینی کنند (01/0 P < ). سایر تحلیل‌ها نشان داد که بین سطح درگیری شغلی کارکنان بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting Job Involvement of Banks Employees Based on Personality Characteristics

چکیده [English]

  The main objective of this research was to predict job involvement of banks employees' (public and private banks) in Tehran based on personality characteristics. Statistical population included all of personnel at Tehran’s private and government banks. The sample group (N=200) were chosen via multistage random sampling method. The research instruments included Kanungo Job Involvement Questionnaire and Five Factors Inventory- NEO-FFI. The stepwise regression analysis with SPSS indicated that generally, the personality characteristics can predict job involvement (P < 0.01). More results indicated that there is no significant difference between the job involvement level of the employees in the public and private banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : personal characteristics
  • bank employees
  • Job Involvement