نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه اصفهان،

چکیده

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی‌ـ رفتاری بر اضطراب و نشانه‌های جسمانی زنان مبتلا به نشانگان پیش از قاعدگی است. روش مطالعه نیمه‌تجربی، به‌صورت پیش‌آزمون‌ـ پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعۀ آماری شامل زنان مراجعه‌کننده به کلینیک زنان و زایمان شهر رفسنجان در اردیبهشت 1388بود. روش نمونه‌گیری به شیوۀ تصادفی مرحله‌ای بود، به این صورت که بعد از انتخاب تصادفی یک کلینیک ازبین سه کلینیک موجود، از بین مراجعان 50 نفر به‌صورت نمونۀ در دسترس انتخاب و سپس 20 نفر که بالاترین نمره را در پرسشنامۀ سنجش علایم نشانگان پیش از قاعدگی کسب کرده بودند، به‌عنوان نمونۀ نهایی گزینش و به‌صورت تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. اطلاعات با پرسشنامۀ سلامت عمومی (GHQ) و پرسشنامۀ سنجش علایم نشانگان پیش از قاعدگی صادقی (1383)، جمع‌آوری گردید. افراد گروه مداخله در یک برنامۀ آموزشی90 دقیقه‌ای به مدت 8 جلسۀ هفتگی شرکت کردند. نمره‌های پس‌آزمون هر دو گروه جمع‌آوری گردید و داده‌ها با نرم‌افزار SPSS 16 و آزمون کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میانگین نمره‌های پس‌آزمون گروه آزمایش در اضطراب (05/0 > P ) نسبت به گروه گواه کاهش معناداری پیدا کرده است اما میانگین نمره‌های پس‌آزمون نشانه‌های جسمانی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معناداری پیدا نکرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive-Behavioral Stress Management on Anxiety and Somatic Symptoms of Women with Premenstrual Syndrome

نویسندگان [English]

  • farzane mirzaei 1
  • hamid taher neshat doost 2
  • kazem mahani 1
  • sheida jabal ameli 2
  • tahere mehrollahi 1

چکیده [English]

  The purpose of this study was to evaluate the efficacy of cognitive-Behavioral Stress Management (CBSM) on the anxiety and somatic symptoms of women with Premenstrual Syndrome (PMS). This semi-experimental study was conducted as post- test and pre-test by control groups. Statistical population included women who had referred to 3 Rafsanjan city pregnancy clinics in May 2009. The sampling method was "step by step" random sampling so after random choice of one clinic, from among women who referred to this clinic, 50 women were selected as available sample and then 20 of them, who acquired the highest score by the Questionnaires for Estimating PMS, were selected as final sample and were randomly separated into two equal groups. Data gathered by General Health Questionnaire (GHQ-28) and Questionnaires for Estimating PMS Symptoms. The women of interventional group took part in 90-minutes training program for 8 sessions. Post–test scores recorded and data analyzed by co-variance test using SPSS-16 software. The data from two groups showed that the mean scores of post-test anxiety (P < 0.05) significantly decreased in the experimental group compared to the control group. The results also showed that the mean scores of post-test of somatic symptoms in experimental group did not decrease significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • somatic symptoms
  • stress management
  • cognitive- behavioral
  • Premenstrual Syndrome (PMS)