نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت بدن با تصویر بدنی و خودپنداره است. جامعۀ آماری این پژوهش همۀ دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1390 بودند که نمونۀ 385 نفری (195 دختر و 190 پسر) از دانشجویان به‌صورت خوشه‏ای چند مرحله‏ای انتخاب و مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامۀ محقق‏ساختۀ مدیریت بدن، پرسشنامۀ روابط چند بعدی خود ـ بدن ( MBSRQ ) (کَش، 1997) و پرسشنامۀ خودپنداره ( راجرز ، 1951) بود. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مدیریت بدن با مؤلفه ‏ های تصویر بدنی؛ ارزیابی وضع ظاهری، گرایش به ظاهر، ارزیابی تناسب و گرایش به تناسب، ارتباط منفی و با رضایت از نواحی بدن ارتباط مثبت معناداری ( 01/0 P < ) وجود دارد. همچنین یافته‏ها نشان داد که مدیریت بدن با خودپندارۀ مثبت ارتباط مثبت معناداری ( 01/0 P < ) دارد. یافته‏های این پژوهش به نقش تصویر بدنی و خودپنداره‏ در رفتارهای مدیریت بدن افراد تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Body Management and its Relation with Body Image and Self Concept

چکیده [English]

  The purpose of this study was done to explore the correlation between body management, body image and self concept. Statistical population of this research was all students of Sistan and Baluchestan University, 385 students (190 female and 195 male who were selected through a multi -stage cluster . The participants were asked to complete the Body Management, multidimensional body–self relations questionnaire: MBSRQ (Cash, 1997) , and Rogers's self-concept Scales (1951). Results analysis, using Pearson Correlation test, revealed a significant negative relationship (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Management
  • body image
  • self concept