نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی همکاران و زیردستان با نحوۀ ارزیابی آنان از عملکرد سرپرستان و مدیران بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعۀ آماری همۀ کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان بودند که با توجه به مدل بازخورد 360 درجه، 82 نفر از آنان (18 نفر مدیر و سرپرست، 29 نفر از همکاران و 35 نفر از زیردستان آنان) به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامۀ پنج عامل بزرگ شخصیت (کاستا و مک‌کری، 1992) و پرسشنامۀ ارزیابی عملکرد (نوری و همکاران، 1385) بود. داده‌ها‌ از طریق محاسبۀ ضریب همبستگی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 انجام شد. یافته‌ها نشان داد که بین نمرۀ کل ارزیابی عملکرد با ویژگی شخصیتی روان‌رنجوری در همکاران رابطۀ مثبت معنا‌دار (05/0 ≥ P ) و در زیردستان رابطۀ منفی معنا‌دار (01/0 ≥ P ) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Personality Traits of Colleagues and Subordinates with the Quality of Performance Appraisal of Supervisors and Managers

نویسندگان [English]

  • alieh haghighi
  • hosein samavatian

چکیده [English]

  The purpose of this study was to investigate how colleagues and subordinates' personality affect supervisor and manager's appraisal. The method of research was correlation and the statistical population included all of the personnel of Esfahan Steel Company. Considering 360-degree feedback model, 82 employees were selected randomly as follows: 18 managers and supervisor, 29 colleagues and 35 subordinates. Assessment instruments consisted of the Five Big Personality Questionnaire (Costa & McCrae, 1992) and Performance Appraisal Questionnaire (Nouri et al, 1385). The data was analyzed by Pearson`s correlation coefficient using SPSS16 software. The results showed that there was meaningful positive relationship between total score of performance appraisal and neuroticism of colleagues (P≤0/05), and also there was a meaningful negative relationship between total score of performance appraisal and neuroticism of subordinates (P≤0/01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • The five big Personality factors
  • Performance Appraisal
  • 360- degree feedback
  • Colleagues
  • subordinates