نویسندگان

چکیده

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مهارت‌های ارتباطی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی بود. طرح پژوهش از نوع نیمه‌تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعۀ آماری تحقیق زوج‌های شهر اصفهان در سال 1389 و نمونۀ تحقیق 30 زوج بود که به روش داوطلبانه انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامۀ رضایت زناشویی اینریچ (1989) بود. مداخلۀ آزمایشی (مهارت ارتباطی با رویکرد اسلامی) بر روی گروه آزمایش به مدت 6 جلسۀ 90 دقیقه‌ای و یک‌بار در هفته اجرا گردید. پس از اتمام برنامۀ آموزشی از هر دو گروه پس‌آزمون و آزمون پیگیری (یک‌ماه پس از اجرای پس‌آزمون) به عمل آمد. به‌منظور تجزیه و انجام داده‌ها از تحلیل واریانس چندمتغیری و کواریانس (مانکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های ارتباطی با رویکرد اسلامی بر بهبود رضایت‌مندی زناشویی زوج‌ها در پس‌آزمون و پیگیری مؤثر بوده است (01/0 P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Training Communicative Skills Based on Islamic Views on Married Couple’s Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Monjezi
  • Abdollah Shafiabadi
  • Mansour Sodani

چکیده [English]

  The aim of the present research was to assess the effectiveness of communicative skills based on Islamic views on married couple’s satisfaction. The research method was semi-empirical with pretest-post test and follow-up test, which was held on the control group. Research statistic population included couples in Isfahan city in the year 2010 . The research sample included about thirty couples and were selected randomly and placed in two groups: Experimental and control. The instrument used was a 47 items questionnaire of Enrich (2010). Experimental interference (communicative skills based on Islamic views) was held on the experimental group in six sessions, each session lasted ninety minutes once a week. After finishing the educational program, post-test and the follow-up test was held after the post-test in both groups after one month. For analyzing the data, multi variance and covariance were used (mancova) analysis. Results show that teaching of communicative skills base on Islamic views was affective in the improvement of married couple’s satisfaction in post-test and follow- up (P < 0/01) .

کلیدواژه‌ها [English]

  • : communication skill
  • marital satisfaction
  • Islamic approach