نویسنده

چکیده

  این پژوهش با هدف تعیین تأثیر درمان مرور زندگی بر میزان اضطراب دختران نوجوان خانواده‌های طلاق انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی دو گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و جامعۀ آماری همۀ دانش‌آموزان دختر خانواده‌های طلاق در دورۀ دبیرستان در منطقۀ 6 آموزش و پرورش شهر تهران بود. از میان آنان 16 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه به نسبت مساوی قرار گرفتند. ابزار سنجش پرسشنامۀ اضطراب کتل (1958) بود. در گروه آزمایش 6 جلسه آموزش مرور زندگی (هر جلسه 90 دقیقه) اجرا شد. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 تحلیل شد. نتایج نشان داد که روش درمان مرور زندگی بر کاهش میزان اضطراب دختران نوجوان خانواده‌های طلاق مؤثر بوده است (01/0 P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of life review on the rate of anxiety in adolescent girls of the divorced families

چکیده [English]

  The purpose of this study was to investigate the effect of life review on the rate of anxiety in adolescent girls in divorced families. The research method was two groups quasi- experiment with pretest- posttest, and the statistical population was the girl students in divorced families in high school and the 6th educational borough of city of Tehran , among them 16 students were selected via access sampling method, and were randomly assigned into experimental and control groups (8 students in control group and 8 students in experimental group). Six sessions for life review training ( each session in 90-Minute ) was performed in the experimental group . The measurement instrument was Cattle Anxiety Questionnaire (Cattle, 1958) and data were analyzed using analysis of Covariance (SPSS16). The results showed that life review have influenced to reduce the rate of anxiety in adolescent girls of divorced families (P < 0/01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • life review
  • Anxiety
  • adolescent girls of divorced families