نویسندگان

چکیده

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تحول شناختی در ادراک دانشجویان از معناداری در زندگی براساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بود. روش پژوهش علّی ـ مقایسه‌ای و جامعۀ آماری تمامی دانشجویان دختر و پسر همۀ دوره‌های تحصیلی دانشگاههای آزاد اسلامی واحد خوراسگان، علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی90ـ1389 بود. از بین دانشجویان این سه دانشگاه و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و برحسب فرمول تعیین کوهن و همکاران (2000)، 400 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامۀ معناداری در زندگی مورگان و فارسیدز (2009) بود. پس از جمع‌آوری داده‌ها، با استفاده از آزمون t تک‌نمونه‌ای، t نمونه‌های مستقل، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی، پرسش‌های پژوهش بررسی شد. نتایج نشان داد که میانگین همۀ مؤلفه‌های معناداری در زندگی دانشجویان بجز مؤلفۀ زندگی معنادار، بالاتر از حد متوسط است (05/0 P < )، ولی جنسیت، تأهل، سال تحصیل و نوع دانشگاه بر معناداری دانشجویان تأثیری نداشته است. گروههای سنی و رشتۀ تحصیلی بر معناداری دانشجویان مؤثر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که معناداری در زندگی یک سازۀ مستقل نیست و بالا رفتن سن باعث کاهش معناداری در زندگی دانشجویان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Psychological Development,s Students in Perceptions of Meaning of life

چکیده [English]

  The aim of this research was to make a comparison between university students’ concerning meaning in life based on demographic variables. The research methodology was ex post facto. Research statistical population included Khorasgan university students, Medical science university and Isfahan university students in all educational stages, from whom 400 persons on the basis of Cohen et al., (2000) formula for determining sample size were selected using cluster random sampling. The instrument was Morgan & Farsides (2009) questionnaire. After data collection, they were analyzed with the use of one sample T test, Independent t-test, one way ANOVA and Tukey with confidence interval of 95%. The results revealed that the meaning of life subscales scores mean of students were significantly higher than the average of 3 (P < 0.001) with the exception of meaningful life subscale. The findings indicated that gender, marriage, educational year, university type and living place (P < 0.001) did not have any effect on meaning of life generally and not for other subscales, but age groups and major affected meaning of life. Also, the results indicated that meaning of life was not independent and by increasing the age of students, their meaning of life decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meaning of life
  • Students
  • Purposeful
  • Meaning