نویسندگان

تهران -بالاتر از میدان سرو - خیابان پیک

چکیده

  هدف پژوهش حاضر، تبیین آسیب‌پذیری‌های روانی دانشجویان دانشگاههای مختلط دولتی شهر تهران نسبت به پرخاشگری، حساسیت در روابط بین‌فردی، روان‌پریشی و تصورات پارانوئیدی براساس سبک‌های دلبستگی بود. جامعۀ ‌آماری پژوهش همۀ دانشجویان دانشگاههای مختلط دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 88 ـ87 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و با استفاده از فرمول کوکران، 384 دانشجوی دختر و پسر انتخاب شدند و مقیاس دلبستگی بزرگسال ( AAI ) (بشارت، 1379) را همراه با پرسشنامۀ علایم 90 سؤالی تجدید نظر شده (SCL-90-R) (دراگوتیس، 1983) به‌صورت گروهی تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و با روش‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان تحلیل گردید. تحلیل‌ها نشان داد، سبک دلبستگی ایمن با آسیب‌پذیری روانی، همبستگی مثبت و سبک‌های اجتنابی و دوسوگرا همبستگی منفی دارند (0001/0 > P ). همچنین سبک‌های دلبستگی به‌ویژه سبک‌های دوسوگرا و ایمن می‌توانند آسیب‌پذیری روانی را در ابعاد و به درجات مختلف تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of Psychological Vulnerability Based on the Attachment Styles in Students of Mixed-state Universities of Tehran

چکیده [English]

  The purpose of this study was to explain psychological vulnerability to Aggression, Interpersonal sensitivity , Psychotics and Paranoid based on attachment styles in students of mixed- state universities of Tehran. The statistical population comprised of all students at mixed-state universities in Tehran (in the 87-88 school year), by Using random multiple cluster sampling method, Cochran formula, 384 male and female students were selected and completed. The Adult Attachment Inventory (AAI) (Besharat, 1379) and the Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) (Deragotis, 1983). Data were analyzed by using SPSS statistical software, Pearson correlation coefficients and simultaneous regression analysis. Analysis of the data revealed that secure attachment style with psychological vulnerabilities has negative significant correlation and avoidant and ambivalent attachment styles with psychological vulnerabilities have positive significant correlation (P < 0.0001). Moreover, attachment styles specially secure and ambivalent styles can explain psychological vulnerabilities in different kinds and levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological vulnerability
  • gender
  • attachment